Wysoka Strzyżowska

 

Powierzchnia: 2385,5058

Liczba ludności: ok. 2100

 

Wysoka Strzyżowska to największa wieś gminy Strzyżów. Od północy gra­niczy z Dobrzechowem, od północnego wschodu z Gbi­skami, od wschodu z Brzeżan­ką i Bonarówką, od południa z Węglówką i Rzepnikiem, od południowego zachodu z Pietruszą Wolą, od zachodu z Oparówką i Markuszową. Przez Wysoką przebiega droga powiatowa nr 1927R Węglówka–Wysoka Strzyżow­ska–Dobrzechów o długości 12 km, łącząca wieś z dro­gami wojewódzkimi nr 988 z północnej strony, nr 991 od strony południowej.

 

Wysoka dzieli się na trzy części: Grodeczna, Golcówka i Stodolina. Między Golcówką a Stodoliną wydziela się jesz­cze Michałówkę. Wieś podzie­lona jest również na wiele przysiółków: Budy pod Brzeżanką, Budy Łazy, Wapienki, Granice, Golcówka, Halicz, Kozak, Mroczka, Działy, Draby, Niebylec, Przy­lasek Poręby, Sękówka, Waj­dziszki.

 

Pierwszy dokument pi­sany dotyczący Wysokiej Strzyżowskiej pochodzi z 1277 r. Wydał go Bolesław Wstydliwy. Mówi o istnieniu na tym terenie wsi Wysoka, na którą składały się ówczesne wsie: Grodeczna, Golczowska Wola (dzisiejsza Golcówka), Zielonczyna Wola (nazywana później Kołomyją, Połomią i wreszcie Michałówką) oraz Stodolina Wola (dzisiejsza Stodolina). Do poł. XIX w. wszystkie te cztery wsie, wchodzące w skład dzisiejszej Wysokiej Strzyżowskiej, były wioskami odrębnymi.

 

Najważniejszym zabytkiem w Wysokiej Strzyżowskiej jest kościół pw. św. Józefa, wybudowany w stylu neogotyckim w 1918 r. Jest to świątynia jednonawowa z transeptem zakończonym oknami witrażowymi i półko­listym prezbiterium. Wejście główne do środka prowadzi przez wieżę, na której w po­łowie wysokości umieszczono tarczę zegarową.

Wnętrze utrzymane jest również w stylu neogotyckim. Uwagę zwracają ołtarze z bogatą dekoracją snycerską. W tym stylu utrzymane są też inne elementy wyposażenia

 

Kapliczki, licznie rozsiane po miejscowości, są ważną częścią krajobrazu. Najbardziej szanowaną z nich jest kaplicz­ka w przysiółku Stodolina, w której umieszczono drew­nianą figurę słynącej łaska­mi Matki Bożej. Najbardziej charakterystycz­ne jednak są kapliczki trój­kondygnacyjne. Jedna z nich usytuowana jest po zachodniej stronie drogi, prowadzącej przez wieś, w pobliżu szkoły. Dru­gą, po tej samej stro­nie drogi, przy ostrym zakręcie, w pobliżu transforma­tora, ufundowało małżeństwo Szeligów w 1886 r.

 

W Wysokiej działają dwie szkoły - Zespół Szkół  oraz Szkoła Podstawowa oraz prężne organizacje społeczne: dwa Koła Gospodyń Wiejskich (dół i góra), Ochotnicza Straż Pożarna  a także Klub Sportowy „Granit”, który zajmuje się szkoleniem młodzieży w piłce nożnej i szachach. Do dyspozycji klubu pozostaje stadion sportowy z zapleczem technicznym. 

 
 

Budżet obywatelski 2017