Tropie

 

Powierzchnia: 413,7969

Liczba ludności: ok. 420

 

 

Tropie to pagórkowata osa­da, położona w dolinie po­toku stanowiącego lewobrzeż­ny dopływ potoku Różanka, który przepływa przez Grodzi­sko. Wieś od północy graniczy z Pstrągową, od północnego zachodu z Dobrzechowem, od południowego wschodu ze Strzyżowem, od wschodu z Łętownią.

 

Dokładna data powstania wsi nie jest znana. Wiado­mo tylko, że już w 1419 r. zanotowany jest w dokumen­tach niejaki Sebastian de Troppe (z Tropia). Wieś jest wymieniona w dokumencie z 1434 r. wśród posiadłości Pakosza ze Strzyżowa i Czud­ca, który posiadał do 1457 r. znaczny majątek ziemski w tej okolicy. Historyk Jan Długosz podaje, że w Tropiu był fol­wark sołtysi z dwoma łanami pola, karczma i młyn, rozwi­jało się tu bartnictwo, a więc wosk i miód stanowiły składni­ki danin w naturze dla dworu właścicieli wsi.

 

Notuje się częste zmiany właścicieli -  w 1581 r. Tropie stano­wiło własność Bączalskich. Wsi, w XVIII w. Tropie, Łętownia, Gbiska i Żyznów należały do Józefa Radziwiłła, a w XIX w. do rodu Skrzyńskich, następnie do Wołkowickich. Po II woj­nie światowej ziemię dworską rozparcelowano, zabudowania folwarku i gorzelnię upań­stwowiono. W 1984 r. część wsi Tropie, przylegającą bez­pośrednio do Strzyżowa, przy­łączono do miasta.

 

Dziś we wsi działa Ochot­nicza Straż Pożarna, funkcjonuje Rozlewnia Wód Gazowanych i szkoła podstawowa z od­działem przedszkolnym. Za­łożono ją w 1909 r. Mieściła się początkowo w niewielkim budynku, potem przeniosła się do okazalszej siedziby, która obecnie stanowi własność pry­watną. Budynek ten wybudo­wany z cegły na planie prosto­kąta z kamiennymi wykończe­niami okien jest dziś jednym z ciekawszych w miejscowości.

 

W latach 60. XX w. wzniesiono na niewielkim pagórku nowy okazały gmach szkolny odpo­wiadający potrzebom szkoły 8-klasowej. Równocześnie założono rozległy park. Dziś dzięki niemu otoczenie szkoły jest jednym z piękniejszych w powiecie strzyżowskim, a mnogość gatunków drzew (m.in. świerki, brzozy, jarzębi­ny, wierzby, topole) jest pod­stawą do prowadzenia eko­logicznych lekcji na wolnym powietrzu. Obok jest boisko szkolne i plac za­baw.

 

W Tropi znajduje sie kilka krzy­ży i kapli­czek. Naj­starszą jest ceglana w stylu neo­gotyckim, z oknami zakończo­nymi łukiem ostrym i niewielkimi witrażykami w oknach (ściany boczne) i w zwieńczeniu drzwi.

 

Wieś ma urozmaiconą rzeźbę tere­nu z punktami widokowymi na odkrytym grzbiecie, cią­gnącym się od strzyżowskiego lasu zwanego Bukowcem, nad Ciśnią – przysiółkiem Grodziska do przysiółka Bania w Zawadce. Przebiega tędy szlak żółty PTTK z Dynowa do Kołaczyc, przecinający wieś w okolicach remizy oraz szlak rowerowy oznakowany ko­lorem czerwonym na „Mapie tras rowerowych zielonych okolic Strzyżowa”, biegnący grzbietem granicznym z Łę­townią. 

We wsi działa Przedszkole Samorządowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 

 
 

Budżet obywatelski 2017