Sesje Rady

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2017 r. tj. (czwartek) o godzinie 1515 w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

3.      Wręczenie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów.

4.      Podsumowanie realizacji projektu pn. ,,Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżów”.

5.      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.

6.      Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

7.      Sprawozdanie z działalności MGOPS w Strzyżowie za 2016 rok.

8.      Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

9.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami.

10.  Rozpatrzenie projektów uchwał wynikających z bieżącej pracy Burmistrza Strzyżowa:

a.    zmieniająca uchwałę nr XXV/214/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt. ”EUREKA! – Program wsparcia szkół z terenu Gminy Strzyżów” nr RPPK.09.02.00-1-0048/16 dofinansowanego ze  środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,

b.   w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

c.    w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy radnemu Rady Miejskiej w Strzyżowie,

d.   w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017 – 2023,

e.    w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

f.     w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa,

g.    w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzyżów na 2017 rok,

h.   w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzyżów, punktów przyznanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

i.      w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

j.     w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Strzyżów nadwyżki środków obrotowych,

k.   w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zabytków,

l.      zmieniającej uchwałę Nr XXVI/235/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2017,

m. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/236/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2017-2048.

11.  Zapytania i wolne wnioski.         

12.  Zakończenie sesji.

 

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                     Wioletta Drozd

 

 

 

 

 

 

RELACJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE 

 

 

 

Relacja z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XXVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomenie XXVI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

Zawiadomienie XXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II 

 

Zawiadomienie XX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XIX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomenie XIX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XVIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XVI sesja Rady MIejskiej w Strzyżowie 

 

 

 

Relacja z XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Sprawozdanie jednostek Kultury na XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie X sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z IX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie IX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

 

Zawiadomienie VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

 

Zawiadomienie VII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie VI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z IV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

 

Zawiadomienie IV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie III sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie II sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie I sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 
 

Budżet obywatelski 2017