Trasy rowerowe

 

  • Łętownia

 

Typowa trasa rekreacyjna,  przeznaczona dla wszystkich: młodszych i star­szych. Oznaczona na odcinku 3,5 km tablicami informacyj­nymi, które zaznajamiają nas o tym, co ciekawego możemy zobaczyć po drodze. Licząca około 10 km trasa ścieżki swój początek bierze przy leśni­czówce w Łętowni. Prowadzi przez strzyżowski las, dalej ul. Leśną, później polną dro­gą nad stokiem narciarskim i stromo w dół, obok cmentarza „Na Krzywuli”. Tutaj skręcamy w prawo, dojeżdżając do ulicy Kombatantów, którą wracamy do leśniczówki.

 

  • Strzyżów–Brzeżanka–Bo­narówka–Żyznów–Godo­wa–Strzyżów

 

Trasa prowadzi przez naj­większe partie wzniesień Pogórza Strzyżowsko-Dynow­skiego. Od Strzyżowa jedzie­my początkowo w kierunku Godowej. Po przejechaniu około 1 km skręcamy w prawo przed drogowskazem „Brze­żanka 3 km” w kierunku wsi Brzeżanka. Droga wznosi się dość stromo w górę, a następ­nie biegnie otwartym dzia­łem wśród pól i zabudowań przez tak zwaną Gbiską Górę. Dojeżdżamy do rozdroża i skręcamy w lewo drogą, która wprowadzi w las pokrywający rozległym kompleksem całe wzniesienie. Przed wjazdem w las mamy możliwość podzi­wiać rozległy widok na dolinę Wisłoka i Stobnicy oraz okala­jących je wzgórz.

Leśna droga prowadzi nas ciągle do góry, doprowadzając po ok. 2 km do pola biwakowego znajdują­cego się na wzniesieniu Brze­żanka. Od Strzyżowa ok. 6 km jedziemy dalej dość długo grzbietem opadającym stro­mym stokiem ku dolinie Stob­nicy. Następnie skręcamy na ścieżkę w prawo, która dość stromo sprowadza nas w do­linę małego potoku i wsi Bo­narówka. Od Brzeżanki około 4 km, na niewielkim wzniesie­niu, w otoczeniu drzew, blisko ściany lasu stoi dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie ko­ściół filialny pw. Opieki Matki Bożej.

Z Bonarówki kierujemy się malowniczą doliną wśród lasu w kierunku Żyznowa. Dojeżdżając do drogi Strzy­żów–Lutcza zobaczymy bujną kępę starodrzewu. Są to po­zostałości dawnego okazałego parku. W jego obrębie po prawej stronie drogi do Strzyżowa znajduje się pałac powstały w I poł. XIX w. Przebudowany częściowo pod koniec XIX i na początku XX w. zatracił wiele pierwotnych klasycystycznych cech. Obecnie w pałacu mieści się Państwowy Dom Dziecka.

Jadąc z Żyznowa do Strzyżowa, na długości kilku kilometrów rozciąga się wieś Godowa. Przy Zespole Szkół w Godowej możemy zatrzymać się, by w malowniczej scenerii starych drzew i szumu niedaleko pły­nącej rzeki Stobnicy zobaczyć m.in. skansen. Cała trasa liczy około 22 km, na mapie ozna­czona kolorem zielonym.

 

  • Strzyżów–Żarnowa–Strzy­żów

 

Jadąc od Strzyżowa w kie­runku Godowej za Cukierniczą Spółdzielnią „Roksana” skręcamy w lewo i ulicą Spółdzielczą dojeżdżamy do położonego na wzniesieniu oddalonego od głównej drogi barokowo-klasycystycznego pałacu, wybudowanego około 1786 roku. Zalicza się go do najpiękniejszych zabytków tego typu na ziemi strzyżow­skiej. Obecnie mieści się w nim na parterze Środowisko­wy Dom Samopomocy, a na piętrze Muzeum Regionalne Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. Dwór otoczony jest starym parkiem. Tuż obok znajdują się zabudo­wania Ośrodka Maszynowego. Kierując się krętą drogą ulicy Modrzewiowej, dojeżdżamy do wsi Żarnowa. Wieś posiada silne tradycje ruchu ludowego. W latach okupacji hitlerow­skiej działał tu aktywnie ruch oporu. Wyjeżdżając z Żarno­wej w kierunku Strzyżowa na rozstaje dróg, widzimy, jak Wisłok zatacza duże zako­le, obchodząc wcinający się w dolinę cypel Żarnowskiej Góry. Pod jej wzniesieniem mijając most na rzece Wisłok i skręcając w lewo, dojedziemy do Zespołu Tunelu Schro­nowego, który liczy 438 m długości i jest budowlą w ca­łości podziemną. Wlot i wylot tunelu zamykają żelbetonowe drzwi. Przejeżdżamy obok tunelu prosto w kierunku "Zadworza" i skręcamy w prawo w ulcę Żarnowską, którą jedziemy w kierunku Strzyżowa. Trasa kończy się przy wlocie do tunelu od strony Strzyżowa, w pobliżu stacji kolejowej i autobusowej.

Jest to trasa dla początkujących, łatwa do pokonania i niemęcząca, licząca około 10 km, oznaczona kolorem purpurowym.

 

  • Strzyżów–Brzeżanka–Wyso­ka Strzyżowska

 

Trasa bardzo trudna z liczny­mi, stromymi podjazdami i zjazdami. Trasa raczej dla ro­werzystów z dużym doświad­czeniem. Liczy około 16 km. W początkowym swoim biegu prowadzi do pola biwakowego na Brzeżance wspólnie z trasą rowerową Brzeżanka–Bona­rówka. Od pola biwakowego skręcamy w prawo w wąską leśną ścieżkę i później jeszcze raz w prawo w kierunku Wy­sokiej Strzyżowskiej. Możemy podziwiać pięknie zalesione wzgórza, ale musimy być bardzo uważni przy stromych zjazdach na odcinku ok. 5 km. Dalej jedziemy krętą drogą w kierunku Strzyżowa.

 

Mapa tras rowerowych

  

 
 

Budżet obywatelski 2017