Wydział Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

 

1.

Dowód osobisty dla osoby małoletniej  

wniosek

2.

Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat

 wniosek

3.

Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ( po 10 latach)

 wniosek

4.

Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu, zniszczeniu  dowodu osobistego

 

5.

Zameldowanie na pobyt stały

 

6.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

 

7.

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na  pobyt stały

 

8.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

 

9.

Wymeldowanie cudzoziemca  z  miejsca  pobytu stałego

 

10.

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

 

11.

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 

12.

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 

13.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 

14.

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

 

15.

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego ponad  3 miesiące

 

16.

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

 

17.

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

 

18.

Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania

 

19.

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o pobycie stałym/czasowym

Wniosek

20.

Wniosek o wpisanie  do rejestru wyborców  w części  A

 Wniosek

21.

Udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek

22.

Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych

Wniosek 

23.

Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych

 

24.

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 

25.

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zgromadzeń publicznych

 
 

Budżet obywatelski 2017