Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

Planowania Przestrzennego i Drogownictwa

1.  Podział nieruchomości – zatwierdzenie projektu podziału  
2.  Zamiana nieruchomości  
3.  Rozgraniczenie nieruchomości  
4. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu  
5. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  
6. Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu  
7. Wydzierżawienie nieruchomości  
8. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy  
9. Oddanie nieruchomości w użyczenie  
10. Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości  
11. Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej  
12. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu  
13 Nabycie nieruchomości  

14.

Decyzja o warunkach zabudowy 

wniosek

15.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

16. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
 
17. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki (działek) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wniosek 
18. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta wniosek

19.

Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości

 

20. Wydanie warunków na budowę lub przebudowę zjazdu do drogi gminnej   wniosek
21.

Decyzja na budowę lub przebudowę zjazdu do drogi gminnej

wniosek

22.

Zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej 

wniosek

23.

Zajęcie pasa drogowego – umieszczenie reklamy

wniosek 

24. xxxxxx  wniosek

 

 
 

Budżet obywatelski 2017