Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,

Gospodarki Komunlanej i Mieszkanowej 

 

 

   
1. Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wniosek
2. Przyznanie dodatku mieszkaniowego wniosek
3. Oddanie w najem lokali, lokali socjalnych wniosek

4..

Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym

 

5.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 wniosek

6.  Zgłoszenie wycinki drzew wniosek

7.

Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

 

8.

Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane

 

9.

Wydanie nakazu wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko

 

10.

Informacja o wyrobach zawierających azbest i sposobach ich wykorzystania

 informacja

11.

Postępowanie w sprawie uregulowania stanu wody na gruncie

 

12.

Ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie

 

13.

Zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie urządzeń infrastruktury technicznej

 

14.

Wydanie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

 

15.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 

16.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

 

17. Deklaracja źródeł ciepła i spalania paliw w budnkah do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

Formularz 1

Formularz 2

 

 

 
 

Budżet obywatelski 2017