Rada Miejska 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy i Miasta. Jej kadencja trwa 4 lata.  Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich, których zasady i tryb przeprowadzania określa ustawa.  Ze swojego grona wybierają oni przewodniczącego i  dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów  w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Rada Miejska obraduje na sesjach zwyczajnych zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.  Rada Miejska działa zgodnie z rocznym planem pracy.

 

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

 

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza; stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy i miasta, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy i miasta – na wniosek burmistrza,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych gminy, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
  2. emitowania obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2 a ustawy o samorządzie gminnym,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 13. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.
 
 

Budżet obywatelski 2017