Nagrody i certyfikaty

 

2005

 • „Przejrzysta Polska”

 

W 2005 roku Urząd Miejski w Strzyżowie przystąpił do akcji „Przejrzysta Polska”. Akcja ta miała na celu promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, pobudzanie aktywności społecznej, co miało przyczynić się do poprawy jakości życia publicznego.Przystępowały do niej samorządy terytorialne, przy współpracy z organizacjami samorządowymi i lokalną społecznością, które chciały poprawić standardy sprawowania władzy i administrowania, wyeliminować korupcję i inne formy patologii.Drogą do osiągnięcia tych celów miało być kierowanie się przez władze lokalne w swoich działaniach sześcioma zasadami dobrego rządzenia - zasadą: przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości oraz braku tolerancji dla korupcji.

 

Dzięki „Przejrzystej Polsce” w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie wdrożone zostały m.in. narzędzia, które usprawniły jego funkcjonowanie. Obecnie program został zawieszony, lecz wypracowane w nim zasady Urząd realizuje cały czas.

Akcję „Przejrzysta Polska” prowadziła „Gazeta Wyborcza” przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu przeciwko korupcji fundacji im. S. Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

 

Zdjęcie certyfikatu "Przejrzysta Polska"

 


 

2006

 

 • Europejczyk Roku

W 2006 r. burmistrzowi Markowi Świńskiemu przyznano Tytuł Europejczyka Roku  w kategorii Gospodarz gminy, miasta i regionu. Nagrody te, przyznawane przez Fundację Prawo Europejskie oraz redakcję miesięcznika Monitor Unii Europejskiej, były uhonorowaniem osób, które w 2005 roku miały wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, działalności społecznej i samorządowej, oddziaływującej pozytywnie na proces integracji europejskiej. Burmistrz Śliwiński znalazł się w gronie osób takich jak: prof. Bronisław Geremek, prof. Andrzej Zoll czy prof. Jan Barcz.

 

Docenione zostało szczególne zaangażowanie burmistrza w rozwój współpracy Strzyżowa z miastami partnerskimi, do których w tamtym czasie należały: Svidnik (Słowacja), Kisvarda (Węgry), Bagnacavallo (Włochy), Lasse (Austria). Kontakty z austriackim miastem przyczyniły się do włączenia Gminy Strzyżów w grono gmin stowarzyszonych w ramach The European Charter of Rural Communities – prestiżowej organizacji gmin europejskich, do której może należeć tylko jedna gmina z danego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, które miało miejsce 7 maja 2005 roku.

 

 Zdjęcie dyplomu Europejczyk roku 2006


 

2010

 

 • „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2009”

/W styczniu 2010 roku Gminie Strzyżów wręczono certyfikat „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2009”.  Był on efektem przystąpienia jednostki do programu „Dłużnik Alimentacyjny” w 2009 roku. Program miał na celu podniesienie skuteczności egzekwowania należności alimentacyjnych poprzez umieszczanie danych dłużników w bazach biur informacji gospodarczej.

 

Certyfikat przyznany został przez organizatorów programu – InfoMonitor BIG, Związek Banków Polskich oraz Biuro Informacji Kredytowej.

 

Zdjęcie certyfikatu Gminy dbającej o finanse publiczne" 2009

 

 • Certyfikat ISO:9001

Dbałość o klienta to obecnie nie tylko obowiązek, lecz konieczność w zmieniającej się rzeczywistości. Rosną bowiem wymagania i oczekiwania klientów, w tym także klientów urzędu. Aby wyjść temu na przeciw władze urzędu zdecydowały się na wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO:9001.

Proces wdrażania systemu w UM Strzyżów rozpoczął się jesienią 2009 roku i trwał kilka miesięcy. Podjęto szereg prac nad ujednoliceniem oraz precyzyjnym opisaniem wszystkich procesów realizowanych w urzędzie przy załatwianiu poszczególnych spraw. Opracowano niezbędną dokumentację systemową, a w niej karty usług (instrukcje), które wraz z formularzami dostępne są w urzędzie, jak i na stronie internetowej. Jest to duże udogodnienie dla pracowników, ale przede wszystkim klientów, dla których stanowią one swoistego rodzaju przewodnik jak załatwić konkretną sprawę.

Audit certyfikujący przeprowadzony przez SGS Polska miał miejsce w maju 2010 roku i potwierdził, że Urząd Miejski funkcjonuje zgodnie z najwyższymi normami jakości.

 

Zdjęcie Certyfikatu ISO:9001

 

 • „Przyjazna wieś”

Inicjatorem konkursu „Przyjazna wieś” był Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś przeprowadzony został przez Fundację Programów Pomocy dla rolnictwa FAPA. Jego celem była promocja innowacyjnych i efektywnych projektów o charakterze infrastrukturalnym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym, sfinansowanych ze środków UE.

Spośród 12 zgłoszonych projektów z terenu województwa podkarpackiego w zakresie infrastruktury społecznej, wniosek Gminy Strzyżów został zakwalifikowany do etapu regionalnego i zdobył III miejsce. Nagrodzony projekt, to „Wykończenie i wyposażenie Budynku Centrum Kulturalno-Sportowego” (budynek obok Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie).

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 26 października 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

 

Zdjęcie dyplomu dla Gminy Strzyżów w konkursie Przyjazna Wieś 

 

 •  „Golden Star”

Nagroda „Golden Star”, przyznawana przez Komisję Europejską, to specjalne wyróżnienie dla projektów, które w szczególny sposób inspirują organizacje i obywateli Europy do angażowania się w działania na rzecz aktywnej integracji europejskiej. W 2010 roku jury konkursu wybrało osiem projektów ilustrujących dobre praktyki w każdej dziedzinie Programu Europa dla Obywateli: partnerstwo miast, społeczeństwo obywatelskie. Polskie organizacje uczestniczyły w pięciu spośród nagrodzonych projektów, a wśród nich Gmina Strzyżów, jako członek nagrodzonego „The European Charter of Rural Communities”  - Stowarzyszenia Europejskich Gmin Wiejskich. Stowarzyszenie realizowało w latach 2009-2010 projekt, którego liderem była holenderska gmina Haaren, a jednym z głównych jego punktów było duże spotkanie członków stowarzyszenia w Strzyżowie w dniach10-14 czerwca 2010.

Ceremonia wręczenia Złotych Gwiazd odbyła się 17 listopada 2010 w Brukseli.

 

Zdjęcie dyplomu „Golden Star”

 


 

2011

 

 • „Emil”

Emil jest prestiżowym wyróżnieniem dla osób, organizacji, urzędów – wszystkich tych, którzy w szczególny sposób wyróżniają się w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. Nagroda przyzwana jest co roku w ramach plebiscytu „Spróbujmy razem pokonać bariery”.

W 2011 roku Kapituła konkursu doceniła działania Gminy Strzyżów, na które składały się m.in. działalność  Towarzystwa na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a czy realizacja projektu „Budowa Regionalnego Integracyjnego Parku Sportu i Rekreacji w Strzyżowie”.

Uroczyste wręczenia statuetki i dyplomu odbyło się 28 marca 2011 roku w Izbicku.

 

Zdjęcie dyplomu dla Gminy Strzyżów w konkursie Emil

 


 

2012

 

 • „Przyjazna wieś – edycja 2012”

W 2012 roku gmina Strzyżów po raz drugi zdobyła nagrodę w konkursie „Przyjazna wieś – edycja 2012”. Celem konkursu jest pokazanie najlepszych projektów w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej i ekologicznej, zrealizowanych na obszarach wiejskich, przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Gmina Strzyżów przystąpiła do konkursu, zgłaszając projekt pn. „Budowa oświetlenia uzyskanego z energii odnawialnych na obszarach wiejskich Gminy Strzyżów”. Spośród nadesłanych zgłoszeń z terenu województwa podkarpackiego w zakresie infrastruktury technicznej projekt Gminy Strzyżów został zakwalifikowany do etapu regionalnego i zajął I miejsce. 

 

    Zdjęcie dyplomu „Przyjazna wieś – edycja 2012”    

 

 • „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012”

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” organizowany jest przez Fundację Innowacji i Rozwoju od 2008 roku. Cele, jakie przyświecają organizatorom, to identyfikowanie, wyróżnianie i promowanie inicjatyw oraz przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. Gmina Strzyżów złożyła zgłoszenie do konkursu w dwóch kategoriach: „Innowacyjna Gmina” oraz „Innowacyjny Projekt Unijny”, zgłaszając tym samym projekt pn. „Budowa regionalnego integracyjnego parku sportu i rekreacji w Strzyżowie”, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Kapituła konkursowa doceniła innowacyjność projektu, bowiem przyznała Gminie Strzyżów I miejsce zarówno w edycji regionalnej, w kategorii „Innowacyjny projekt unijny”, podkategoria: gminy miejsko–wiejskie, jaki i na etapie ogólnopolskim. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w dniu 24 stycznia 2013 roku w Sali Głównej Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oprócz otrzymanej statuetki, gmina Strzyżów może posługiwać się tytułem „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju”.

 

Zdjęcie dyplomu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012

 

 •      "Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2012"

 

Zdjęcie dyplomu Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2012

 


 

2015 

 

 • Certyfikat Karpackiej Gminy

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat oraz wyróżnienie Gmin, które uwzględniają cele ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej w swojej polityce rozwoju oraz w realizacji działań własnych. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu "Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdraania Konwencji Karpackiej", współfinansowanego przez szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Wspólpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas II Forum Karpackich Gmin 24 września 2015 w Sromowcach Niżnych.

 

Zdjęcie Certyfikatu Karpackiej Gminy

 

 


 

2017 

 

Gmina Strzyżów podjęła decyzję o emisji obligacji komunalnych i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XXXI/281/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, oraz w uchwale Nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXI/281/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Gmina zwana Organizatorem lub Emitentem, wyemituje 10.000 obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Celem emisji w latach 2017-2018 jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych: budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Pod Żarnowską Górą w Strzyżowie” oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Godowa.

Agentem emisji obligacji komunalnych jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Zdjęcie statuetki pamiątkowej emisji obligacji komunalnych

 

 

 • Laur Społecznego Zaufania 

 

W 2017 roku Burmistrzowi Strzyżowa Mariuszowi |Kawie przyznane zostało  wyróżnienie Laur Społecznego Zaufania. Jest to prestiżowa i jedyna w swoim rodzaju nagroda, jaką honorowane są przedsiębiorstwa i instytucje o najwyższej w ocenie klientów i konsumentów reputacji rynkowej. Przyznawana od roku 2016 pozwala wskazać i wyróżniać podmioty o znaczącym zaufaniu społecznym, które są swoistymi rynkowymi liderami ze względu na rzetelność oraz najwyższą jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. 


Na wyjątkowy charakter tej niepowtarzalnej nagrody, prócz jej unikalności i uznania jakie ze sobą niesie, składa się również i sposób jej przyznawania – Laur Społecznego Zaufania nadaje się wyłącznie na wniosek klientów i konsumentów. Stanowi on zatem swoiste podziękowanie danej firmie lub instytucji za pomyślną współpracę oraz jej rekomendację innym konsumentom.

 

Zdjęcie certyfikatu Laur Społecznego Zaufania

 

 • Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej

 

Gmina Strzyżów znalazła się w gronie podmiotów nagrodzonych w konkursie „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”, zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wyróżnienie wręczone zostało w dniu 27 października br. na uroczystej Gali podsumowującej konkurs w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Celem konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i fizycznych, które swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

W konkursie nagrody przyznawano w trzech kategoriach, w tym w kategorii „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”, gdzie Gmina Strzyżów otrzymała jedyne wyróżnienie, zaś zwycięzcą została Gmina Ustrzyki Dolne.

Strzyżowski samorząd doceniono za działania podejmowane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, realizację projektów dotyczących reintegracji zawodowej i społecznej, aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

 

Zdjęcie dyplomu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej

 
 

Budżet obywatelski 2017