Łętownia

 

Powierzchnia: 348,0568 ha

Liczba ludności: ok. 170

 

Łętownia jest niewielką osadą bezpośrednio przy­legającą do granic Strzyżowa. Od północy graniczy z Nową Wsią, od wschodu z Glinikiem Zaborowskim, od południa ze Strzyżowem od zachodu z Tropią. Przez wieś przepływa niewielki potok. Miejsco­wość posiada kilka przysiół­ków: Forysiówka, Niebylec, Pod Lasem, Rokitówka, Za Lasem.

 

Dokładna data powstania tej wsi nie jest znana. Nazwa LANTHOWNYA (Łętownia) pojawia się, jak podaje histo­ryk Jan Długosz, w 1480 r. jako osada granicząca z do­brami uposażenia parafii pw. Bożego Ciała w Strzyżowie i do niej należąca. Na mapie katastralnej z 1851 roku jest folwark plebański (po są­siedzku), który nazywał się Nadfolwarcze. Miejscowość ta jeszcze pod koniec XVIII w. była przysiółkiem miejskim Strzyżowa, mając w 1787 r. tylko 11 domów i 79 miesz­kańców. W części wsi zwanej Nadfolwarcze, położonej tuż przy granicy ze Strzyżowem, znajdowała się drewniana leśniczówka z zabudowaniami gospodarczymi. Pod koniec XIX w. funkcjonował folwark i karczma.

Właścicielami Łętowni byli: Józef Radziwiłł (właściciel wsi Tropie, Gbiska i Żyznów); w XIX w. przeszła w ręce rodu Skrzyńskich, a po­tem Wołkowickich-Konopków. 

W Łętowni, na obszarze Strzyżowsko-Sędziszow­skiego Obszaru Chronione­go Krajobrazu, można skorzy­stać z kompleksu ścieżek edu­kacyjno-rekreacyjnych. Tworzą go ścieżka zdrowia i ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Obie swój początek mają obok leśniczówki, gdzie znajduje się pole biwakowe.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna wiedzie przez najpiękniejsze zakątki leśne. Jej długość to ponad 2,5 km.

Ścieżka zdrowia ma długość około 1 km i łączy się ze ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną.

 

Obok leśni­czówki swój początek ma trasa rowe­rowa licząca około 10 km. Prowadzi przez strzyżowski las, dalej ul. Leśną, później polną drogą nad stokiem nar­ciarskim i stromo w dół obok cmentarza „Na Krzywuli”.  W przewodniku „Mapa tras rowerowych zielonych okolic Strzyżowa” trasa rowe­rowa w Łętowni oznaczona jest kolorem czerwonym. 

 

We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna. 

 
 

Budżet obywatelski 2017