Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Skład komisji:

 

  • Nowak Mateusz - Przewodniczący Komisji
  • Niemiec Mieczysław
  • Pająk Andrzej
  • Wójtowicz Tomasz
  • Zięba Tadeusz
  • Zimny Kazimierz
  • Złotek Daniel

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje składane do Rady przez obywateli skargi, wnioski i petycje należące do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami. 

 

Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:

- występować do Burmistrza albo właściwego kierownika jednostki organizacyjnej gminy o żłożenie wyjasnień w przedmiocie zarzutów stanowiących przedmiot skargi oraz o udostępnienie dokumentacji  źródłowej w danej sprawie lub o zajęcie stanowiska w zakresie wniosku bądź petycji;

- przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające, zbierać materiały oraz informacje;

- wystąpić do Rady z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenie kontroli w zakresie przedmiotu skargi;

- wysłuchać wyjaśnień skarżącego. 

 
 

Budżet obywatelski 2017