Komisja Rewizyjna

 

Skład komisji:

 

 

 

Celem działań kontrolnych  Komisji Rewizyjnej jest dostarczanie Radzie Miejskiej informacji niezbędnych dla oceny działalności burmistrza i gminno-miejskich jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

Komisja kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta pod względem:

-  legalności,

-  gospodarności,

-  rzetelności,

-  celowości,

-  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja wykonując swoje obowiązki, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy i Miasta.

 
 

Budżet obywatelski 2017