Komisja Rewizyjna

 

      Skład komisji:

 

  1. Niemiec Mieczysław - przewodniczący
  2. Zięba Tadeusz - zastępca przewodniczącego
  3. Maźnicki Józef
  4. Ruszała Wiktor

 

 

     Celem działań kontrolnych  Komisji Rewizyjnej jest dostarczanie Radzie Miejskiej informacji niezbędnych dla oceny działalności burmistrza i gminno-miejskich jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

Komisja kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta pod względem:

-  legalności,

-  gospodarności,

-  rzetelności,

-  celowości,

-  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja wykonując swoje obowiązki, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy i Miasta.

 
 

Budżet obywatelski 2017