Komisja ds. Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa 

 

Skład komisji:

 

 

 

Przedmiotem działań komisji są sprawy: rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, spółdzielczości rolniczej, gospodarki rolnej, zagospodarowania gruntów, melioracji i zaopatrzenia w wodę, łowiectwa i rybołówstwa śródlądowego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej, gospodarki przestrzennej, wszelkich form i rodzajów budownictwa mieszkaniowego (miejskiego, wiejskiego i komunalnego), budownictwa towarzyszącego, budownictwa przemysłowego, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz remontów budynków mieszkalnych, uzbrojenia terenów, transportu, budowy i utrzymania dróg, mostów i placów, gminnych urządzeń użyteczności publicznej, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony zasobów przyrody, gospodarki wodnej, kanalizacji i gospodarki odpadami.

 
 

Budżet obywatelski 2017