Grodzisko

 

Powierzchnia: 967,5255 ha

Liczba mieszkańców: ok. 1080

           

Grodzisko podzielone jest na dwie części przez potok zwany Różanką. Zwy­czajowo określa się je jako Grodzisko Góra i Grodzisko Dół. Potok bierze swój począ­tek ze źródeł we wsi Różanka i płynie przez Grodzisko, a kończy swój bieg w Wisłoku. Wieś należy do rozdrobnio­nych osadniczo, posiada wiele przysiółków m.in. Ciśnia, Niebylec, Fol­wark, Podlasie, Góry, Obszary, Rzeki, Bakonka, Wierzchowina, Budy. Fragment Pogórza Strzy­żowskiego na północ od wsi objęto formą ochrony, tworząc Strzyżowsko-Sędziszowski Ob­szar Chronionego Krajobrazu

 

Według badań prof. dr. hab. Jana Żaka, prowa­dzącego w latach 1956–1957 wykopaliska archeologiczne na wzgórzach powyżej szkoły, osadnictwo na tym terenie sięga przełomu XI i XII w. Wykopaliska te (kamienne i krzemienne toporki, gliniane fragmenty naczyń i ozdób) dowiodły, że istniała tu osada wczesnośredniowieczna. Związek istnienia grodu z obecną nazwą wsi wydaje się uzasadniony – Grodz, Gro­dyszcze. Pierwsza wzmianka o Grodzisku pochodzi z czasów panowania Bolesława Wsty­dliwego, tj. z 1277 r. z doku­mentu zatwierdza­jącego uposażenie klasztoru cystersów w Koprzywnicy, nadane im przez Mikołaja Bogorię. W rzeczywistości opactwo weszło w posiadanie Gro­dziska znacznie później, zapewne w XIV lub począt­kiem XV w. Jako niekwestionowana własność cystersów Grodzisko występu­je w dokumencie z 1413 r.

 

Przez wiele stuleci, od początków swego istnienia, Grodzi­sko należało do parafii w Dobrze­chowie. Dopiero w 1935 r. powsta­ła nowa parafia Grodzisko wy­dzielona z parafii Dobrzechów. Należą do niej: Grodzisko, Różan­ka i Zawadka. W tym czasie wybudowano drewniany ko­ściół użytkowany do momentu postawienia w 1959 r. nowego pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Stanisława Kostki. Do parafii należy także kościół dojazdowy w Różance, wybu­dowany w 1984 roku pw. Naj­świętszego Serca Jezusowego. Na terenie parafii Grodzisko znajduje się około 50 kapli­czek i krzyży o charakterze religijnym.

 

We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa, ośrodek zdrowia, stadion spor­towy i Dom Ludowy. Najstarszymi organizacjami społecznymi w Grodzisku sa Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Od 1995 roku działa tutaj również Parafialny Klub Sportowy „Sokół”. Klub dysponuje pełnowymiarowym stadionem sportowym.

 
 

Budżet obywatelski 2017