Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

 

   Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów, tel./fax 17 276 24 00 e-mail: cwpstrzyzow@op.pl

 

   Głównym obecnie działaniem Powiatowego Forum Gospodarczego jest realizowane od lutego bieżącego roku Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP)z siedzibą w Strzyżowie. Wyżej wymieniony projekt jest współfinansowany przez Bank Światowy w ramach:

 

1. Umowy Kredytu Nr 7013 z dnia 25. lipca 2000r. zawartej przez i pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, oraz w ramach :

 

2.  Porozumienia o przyznaniu środków oraz o warunkach  i sposobach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w województwie podkarpackim z dnia 20.09.2000r. zawartej przez i pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Podkarpackim.

 

   Celem ogólnym działania CWP jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnym na terenach wiejskich w powiększaniu i wykorzystaniu ich potencjału, w odpowiedzi na nowe możliwości gospodarcze i potrzeby rynku pracy.

 

   Celem szczegółowym jest dostarczanie specjalistycznych bezpłatnych usług szkoleniowo – doradczych z zakresu działalności gospodarczej dla osób zaczynających jak i prowadzących działalność gospodarczą ( do roku czasu) z terenu naszego powiatu i nie tylko.

 

   W celu realizacji niniejszego programu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości nawiązało współpracę ze Starostwem Powiatowym w Strzyżowie, Urzędami Gmin z terenu powiatu, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Strzyżowie, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego M.A.R.R S.A Fundacją Wspomagania Wsi, Polsko – Amerykańską Fundacją “Mikro”, Stowarzyszeniem “Euroregion Karpaty”, Inkubatorem Przedsiębiorczości w Sędziszowie Młp., Towarzystwem “Altum”, Podkarpackim Klubem Biznesu w Rzeszowie, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa oraz z lokalnymi biurami rachunkowymi.

 

   Odbiorcami usług CWP są:

 

a) osoby, które w momencie zakwalifikowania do programu posiadają miejsce zameldowania w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miastach do 20 tysięcy mieszkańców i które nie są emerytami, albo nie nabyły prawa do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, przy czym osoby te są bezrobotne, bądź  znajdują się w okresie wypowiedzenia do 90 dni i / lub których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne o powierzchni nie przekraczającej 3 hektarów przeliczeniowych oraz:

 

b) osoby młode(16-24 lata), osoby o niskim statusie ekonomicznym (tj. osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym, w którym dochód na jedną osobę wynosi mniej niż 1/3 przeciętnego wynagrodzenia), osoby zagrożone ubóstwem, potrzebujące pomocy w celu powiększenia swych umiejętności zawodowych, znalezienia zatrudnienia i /lub założenia własnego przedsiębiorstwa; jednocześnie osoby wymienione wyżej muszą kwalifikować się do przynajmniej jednej z poniższych grup:

 

c) mali przedsiębiorcy (zamieszkali lub posiadający siedzibę na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich albo w miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy), którzy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej spełniali kryteria wymienione wcześniej i kwalifikują się do korzystania z usług centrów rozwoju przedsiębiorczości, jeśli prowadzą działalność nie dłużej niż 1 rok w momencie przystąpienia do korzystania z usług.

 Zakres usług oferowanych przez CWP jest następujący:

 • proste usługi doradcze i informacyjne, związane z administracyjno- prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem;
 • udzielanie informacji o dostępnych na rynku ofertach finansowania zewnętrznego, pomoc w uzyskaniu  preferencyjnych pożyczek. Informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego. Informacje te dotyczą głównie oferty banków skierowanej do sektora MSP ( warunki udzielania kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaj zabezpieczenia, itp. ) oraz innych instytucji finansowych – firm leasingowych, funduszy poręczeniowych, pożyczkowych, kapitałowych);
 • udzielanie informacji na temat projektów pomocowych dla MSP realizowanych w ramach polityki Rządu wobec MSP oraz programów Phare, Sapard.

Szkolenia bezrobotnych

 • Udział w szkoleniach i zajęciach warsztatowych przygotowujących do samodzielnego podjęcia działalności gospodarczej:
 • podstawy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej;
 • podstawy rachunkowości, prawa pracy, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym;
 • zarządzenie podmiotem gospodarczym;
 • promocja i reklama

Aktywne poszukiwania pracy;

 • autoprezentacja - moje słabe i mocne strony;
 • komunikacja interpersonalna;
 • sporządzanie dokumentów potrzebnych podczas poszukiwania pracy.

Do tej pory ( 15.12.2003r.) z usług CWP skorzystało 239 kwalifikujących się beneficjentów z czego  blisko 50 to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, pozostali to: rolnicy, absolwenci, osoby bezrobotne czy też osoby o niskich dochodach na członka rodziny. Przeprowadzono ponad 500 godzin indywidualnego doradztwa z zakresu  zagadnień związanych z prowadzeniem własnej firmy( pomoc w przygotowaniu wniosków o rejestrację działalności gospodarczej , o udzielenie kredytów, pomoc z zakresu prawa podatkowego, finansowego, prawa pracy itp.)

Odbyło się ponad 100 godzin szkoleń z zakresu ABC działalności gospodarczej, obsługi kasy fiskalnej, podstaw obsługi komputera, aktywizacji zawodowej, z których to skorzystało blisko 100 osób.

Dzięki pomocy  CWP kilkadziesiąt osób uzyskało preferencyjne mikropożyczki wraz z dotacjami z Fundacji Wspomagania Wsi na prowadzenie i rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

O stycznia 2004r. poprzez Centrum realizowany będzie z Agencją Rozwoju Regionalnego M.A.R.R. Lokalny Fundusz Pożyczkowy w ramach którego przedsiębiorcy z naszego powiatu uzyskać będą mogli preferencyjne pożyczki na poszerzenie czy też rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Program Phare 2000 SSG Dotacja dla Organizacji Wspierania Biznesu

 

Równorzędnie do projektu CWP realizowany jest projekt mający na celu wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Środki na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej, Instytucją Kontraktującą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości a w naszym województwie Agencja Rozwoju Regionalnego M.A.R.R. S.A. Dzięki uzyskanej dotacji, na potrzeby CWP zakupiony został sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarka atramentowa, artykuły biurowe. Wraz z Gminą Frysztak przygotowane zostały i wydane zostały materiały promujące gospodarczo i turystycznie nasz teren: folder, ulotka informacyjna, wizytówka elektroniczna.

1.bezrobotni w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

 

2.osoby zagrożone utratą pracy z przyczyn zmian technologicznych, prywatyzacyjnych  i ekonomicznych w zakładzie pracy, 

 

3.osoby, których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne o powierzchni poniżej 3 ha przeliczeniowych,

 

4.osoby w wieku 16-24 lat i zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3,

 

5.osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochód na jedną osobę wynosi mniej niż jedna trzecia przeciętnego wynagrodzenia,

 
 

Budżet obywatelski 2017