OZE w Gminie Strzyżów

 

Ubezpieczenie instalacji OZE

 

Informujemy, iż wszystkie instalacje OZE zamontowane w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów” zostały objęte ochroną ubezpieczeniową. Okres ubezpieczenia: od 01.08.2020 do 31.07.2025. Suma ubezpieczenia: 13 684 086,00 zł.

Ubezpieczenie dopuszcza franszyzę redukcyjną (istnieje możliwość obniżenia franszyzy w poszczególnych ryzykach, za co Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty:

- 300 zł dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej,

-100 zł dla ryzyka stłuczenia i porysowania szyb i innych przedmiotów szklanych,

-500 zł dla pozostałych ryzyk.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał wyłącznie za szkody wskazane poniżej w programie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody:

- pożar (również bez widocznego płomienia),

- wydostanie się wody i innych cieczy z instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych lub innych instalacji i urządzeń technologicznych, powódź, zalanie,

- śnieg i lód,

- działanie wiatru, grad, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie,

- przewrócenie się rosnących w pobliżu drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów,

- błąd eksploatacyjny lub obsłudze, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora,

- umyślne i nieumyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia (dewastacja) spowodowane przez osoby trzecie, pracowników ubezpieczonego oraz przez zwierzęta, uszkodzenia estetyczne takie jak pomalowanie i porysowanie,

- kradzież z włamaniem i rabunek,

- stłuczenie szyb lub innych przedmiotów szklanych,

- zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.  

 

Pełny tekst polisy ubezpieczenia znajduje się  tutaj

 

Jednocześnie informuję, iż możliwość wypłaty odszkodowania wskutek powstania szkody polegającej na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonych instalacji (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła, piece na pellet), będzie możliwa w przypadku wypełnienia obowiązków ciążących na Właścicielu nieruchomości tj. przeprowadzenia kontroli budynku, którą opisuje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) – przede wszystkim art. 61 i 62 gdzie  jasno jest określony rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli oraz, kto jest upoważniony do jej wykonania.

 

 


Historia artykułów:

 

Zapraszamy uczestników projektu OZE po odbiór faktur

Informacja dla Beneficjent projektu OZE w Gminie Strzyżów

Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej dla uczestników projektu OZE

Procedura przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

Zakończenie montażu instalacji fotowoltaicznych

Zapraszamy do podpisywania aneksów do umów w ramach projektu „OZE w Gminie Strzyżów”

OZe w Gminie Strzyżów - liczniki

Informacja o możliwych zmianach lokalizacji instalacji fotowoltaicznych

OZE w Gminie Strzyżów - instalacje kotłów na biomasę

OZE w Gminie Strzyżów - kolektory słoneczne

OZE w Gminie Strzyżów - pompy ciepła

OZE w Gminie Strzyżów - instalacje fotowoltaiczne

Podpisanie umowy na dostawę wraz z montażem kotłów na biomasę

Podpisanie umowy na kolektory słoneczne

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze na kotły na pellet

OZE w gminie Strzyżów - lista rankingowa

Ważna informacja dla uczestników projektu „OZE w gminie Strzyżów”

OZE w gminie Strzyżów – nabór uzupełniający na kotły na pellet

 OZE w gminie Strzyżów. Podpisywania umów ciąg dalszy – numery wniosków 501-575 oraz pozostałe

OZE w gminie Strzyżów Podpisywania umów ciąg dalszy - nr wniosków 301-500

Podpisywania umów ciąg dalszy

Zapraszamy do podpisywania umów OZE – terminy

Ważne informacje dla uczestników projektu OZE

Burmistrz informuje – projekt umowy użyczenia OZE

ZESTAWIENIE KOSZTÓW INSTALACJI OZE W 2019 

OZE w gminie Strzyżów - prace przygotowawcze

 
 

Budżet obywatelski 2017