Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Strzyżów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - aktualizacja

 

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków do dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Burmistrz Strzyżowa ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji celowej.

 

 1. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Strzyżów, po ich pozytywnej weryfikacji, będzie mogła zgłosić do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania, z Wnioskodawcą zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.
 4. O udzielenie dotacji mogą się ubiegać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 5. Uprawniony podmiot może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:

1/ do 150 000,00 zł,

2/ do 500 000,00 zł,

3/ do 3 500 000,00 zł.

 1. Wypełnione wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki EPUAP Urzędu Miejskiego w Strzyżowie: /8db5mla87f/skrytka/.
 2. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie.
 3. Termin składania wniosków upływa w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 14.00. Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w formularzu wniosku.
 5. Wyboru wniosków dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Strzyżowa.
 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Burmistrz Strzyżowa może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku nieuzyskania przez Gminę Strzyżów dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę Strzyżów promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Strzyżów.

 

Więcej informacji o naborze tutaj

 

Pobierz wniosek 

liczba wyświetleń: 185 dodano: 2023-03-14