Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników i pracodawców na rok 2023

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że w dniach 06.02.2023 r. – 10.02.2023 r. do godziny 15.30 będą przyjmowane wnioski o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Druki dostępne są na stronie www.strzyzow.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 9. 

 

Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie lub pokoju nr 9, albo przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 2 (liczy się data wpływu). Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem oraz z zasadami przyznawania środków z KFS w roku 2023.

 

Wnioski, które wpłynęły poza wyznaczonym terminem oraz złożone na nieaktualnych drukach nie będą podlegały rozpatrzeniu. Środki KFS mogą być przeznaczone na finansowanie tych działań, które nie zostały jeszcze rozpoczęte. Jeden wniosek odpowiada jednemu kształceniu ustawicznemu. Wniosek w dniu złożenia powinien zawierać już komplet załączników. Ich brak skutkuje tym, że wniosek nie będzie rozpatrzony!

 

Na rok 2023 minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;
  3. wsparciekształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami;

 

Informacje o poszczególnych priorytetach znajdują się tutaj.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku Starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy;

8) wielkość przedsiębiorstwa lub instytucji;

9) dotychczasowa współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku niewykorzystania przyznanego limitu podstawowego KFS Powiatowy Urzędu Pracy w Strzyżowie wznowi nabór wniosków o czym poinformuje w kolejnym ogłoszeniu o naborze.

Priorytet nr 3 podczas tego naboru dotyczy w pierwszej kolejności zawodów w powiecie strzyżowskim uwzględnionych w barometrze zawodów na 2023 rok, następnie w województwie podkarpackim z zastrzeżeniem, że nie będą brane pod uwagę zawody, które w powiecie strzyżowskim są w nadwyżce. Barometr zawodów dla województwa podkarpackiego można znaleźć tutaj.

Załącznik nr 4 wypełnia instytucja szkoląca – pracodawca przekazuje go do wypełnienia instytucji szkolącej lub może ona ów załącznik wydrukować, uzupełnić, dołączyć do niego stosowne dokumenty i przekazać pracodawcy, aby ten załączył go do składanego wniosku. Możliwe jest też dostarczenie w postaci kserokopii/skanu tego dokumentu o ile jest również podpisany przez pracodawcę.

Każdy załącznik powinien być na każdej stronie podpisany przez pracodawcę lub osobę upoważnioną.

liczba wyświetleń: 91 dodano: 2023-01-30