Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

 

Już od 3 stycznia 2023 r. ruszy kolejna edycja programu „Czyste powietrze", w którym na wymianę „kopciucha" i termomodernizację domu będzie można otrzymać nawet do 136,2 tys. zł dotacji. Dla przypomnienia, w ramach programu "Czyste powietrze" można wymienić przestarzałe źródło ciepła i poprawić efektywność energetyczną budynków jednorodzinnych. Ma to zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i poprawić jakość powietrze w Polsce.

 

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” będą obejmowały m.in.:

 1. podwyższenia progów dochodowych dla Beneficjentów uprawnionych do:

a) podstawowego poziomu dofinansowania, którzy wykazują dochód roczny nieprzekraczający  kwoty 135 tyś zł;

b) podwyższonegopoziomu dofinansowania, gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1 894 złw gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651 złw gospodarstwie jednoosobowym,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

c) najwyższego poziomu dofinansowania, gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1 090 złw gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 526 złw gospodarstwie jednoosobowym,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 1. urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji:

a) podstawowypoziomu dofinansowania - maksymalna dotacja do 66 tys. zł,

b) podwyższonegopoziomu dofinansowania - maksymalna dotacja do 99 tys. zł,

c) najwyższy poziom dofinansowania - maksymalna dotacja do135 tys. zł.

Program obejmuje dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, które nie będzie wliczane do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu.

 

 1. wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia:

zmiana ujednolici zasady wyliczania kwoty dotacji niezależnie od przyszłych źródeł dofinansowania, a wyłączenie podatku VAT z kosztów kwalifikowanych skompensowano 10% wzrostem poziomu dotacji w poszczególnych częściach Programu;

4. możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu:

na jeden budynek/lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie z zastrzeżeniem, że dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją może być udzielona i wypłacona w ramach jednego wniosku o dofinansowanie;

 1. zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej z kredytem bankowym;
 2. wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji;
 3. wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

 

Nowy zasady Programu udostępnione zostały na stronach internetowych:

liczba wyświetleń: 266 dodano: 2023-01-02