Dodatek osłonowy

 

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie.

 

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.: druki wniosków dostępne są w siedzibie MGOPS. Wypełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do budynku MGOPS w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 8.

 

Prosimy pamiętać aby przed wrzuceniem wniosku do skrzynki włożyć wniosek  do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.

  • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie, Dział świadczeń Rodzinnych przy ul. Słowackiego 8 – pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzyżowie
  • Termin można ustalić telefonicznie pod numerem: 17 27 63 188, 695 077 533   

 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy oraz wyjaśnienie można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie – zakładka pn. Dodatek osłonowy.

Pamiętaj:o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy:wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 17 27 63 188, 695 077 533, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30  .

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

 

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie.Wniosek należy złożyć do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku będzie jednorazowa.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym  (Dz. U z 2022 r. poz.1)

 

Załączniki do pobrania

wniosek dodatek osłonowy

klauzula informacyjna

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

liczba wyświetleń: 1889 dodano: 2022-01-10