Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w miejscowości Wysoka Strzyżowska. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Wysoka Strzyżowska, oznaczonej jako  działka nr 1598/2 o pow. 0,07 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RZ1S/00047448/4.

 

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miejscowości Wysoka Strzyżowska, około 0,25 km od drogi powiatowej,  około 9 km od miasta Strzyżów. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Brak bezpośredniego dojazdu do działki. W sąsiedztwie występują tereny rolne, leśne, zadrzewione oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.  Według ewidencji gruntów i budynków w skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi użytek  RIVa
o pow. 0,07 ha.

 Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów  działka nr 1598/2 położona w Wysokiej Strzyżowskiej leży w obszarze oznaczonym symbolem R –  tj. ”obszar pozostałych gruntów rolnych”.

Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie ze studium.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 20.12.2021 r.

 

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Cena wywoławcza nieruchomości:

2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

           

Przetarg odbędzie się dnia 03 lutego 2022 r. o godz. 9.15  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 31 stycznia 2022r.   na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wniesienia wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podane wyżej konto tj. do dnia  31.01.2022 r. Przy wniesieniu  wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działki.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS, a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę nie wpisaną do KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępujące do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po  cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
 7. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 30,00 zł.
 9. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłacenia wadium.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 11. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 13. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 34 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 134.

 

REGULAMIN PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wysoka Strzyżowska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1598/2.

 

 1. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Nr 217/21 Burmistrza Strzyżowa.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium.
 5. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
 6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 9. Komisja zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 10. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Strzyżowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 11. W przypadku wniesienia skargi wstrzymane zostaną dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

liczba wyświetleń: 36 dodano: 2021-12-31