Kiedy muszę wymienić swój kocioł i gdzie szukać dofinansowania?

 

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Polska może pochwalić się najgorszym powietrzem w Europie pod względem średniorocznego zapylenia i zawartości benzo(a)pirenu. Program „Czyste Powietrze” pomaga w walce ze smogiem poprzez dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na efektywne oraz termomodernizację budynków.

 

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, zbliża się data graniczna wymiany pierwszej partii kotłów centralnego ogrzewania. Zgodnie z zapisami tej uchwały wszyscy użytkownicy starych kotłów zobligowani są, aby je wymienić na nowe, w terminie zależnym od daty ich produkcji.

 

Co to jest Uchwała antysmogowa dla województwa podkarpackiego?

 

Uchwała antysmogowa obowiązująca na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018 r., przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2018 r. (Nr LII/869/18) wprowadziła na terenie całego województwa podkarpackiego okresy przejściowe na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o. W efekcie jej działania do końca roku 2027 w województwie nie powinny funkcjonować kotły na paliwa stałe, niespełniające standardów emisyjnych klasy 5.

 

Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).

Tekst uchwały dostępny pod adresem:https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/4055-uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-podkarpackiego

 

Obowiązujące terminy wymiany kotłów:

 • Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej.
 • Do 1 stycznia 2024 r.w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji.
 • Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji.
 • Do 1 stycznia 2028 r.w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
 • Nie ma obowiązku wymianyw przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.
 • W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, takich jak: kominki, „kozy”, piece kaflowe od 1 stycznia 2023 r. będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu.

 

Ponadto od 1 czerwca 2018 r. we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:

 • węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.

 

Co to są wymagania ekoprojektu?

 

Wymagania ekoprojektu zostały przyjęte jednolicie dla całej Unii Europejskiej i wprowadzają dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń minimalne wymagania emisji pyłu, tlenku węgla, organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków azotu, a także normy efektywności energetycznej. Zastosowanie urządzeń zgodnych z tymi wymaganiami zmniejszą zużycie paliwa i spowodują niewielką emisję zanieczyszczeń. Wymagania ekoprojektu dla kotłów:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonywania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

 Link do rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&from=CS

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Link do rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1185

 

Przy zakupie kotła, pieca lub kominka zawsze należy się upewnić u sprzedawcy lub producenta, czy urządzenie posiada certyfikat i spełnienia wymagania ekoprojektu w przypadku paliw stałych.

W ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie do zakupu kotła na paliwo stałe tylko w przypadku, gdy budynek/lokal mieszkalny nie jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Ponadto taki kocioł musi spełniać co najmniej wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonywania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe i tylko kotły, które spełniające te wymagania są dofinansowane z Programu „Czyste Powietrze”.

 

Więcej informacji na temat możliwości dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na efektywne oraz termomodernizację budynku z Programu „Czyste powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 5 w Strzyżowie.

Punkt czynny jest we wtorki i środy w godzinach od 9.00 do 14.00.

Informację można również uzyskać pod numerem telefonu 17 2761 354, wew. 60lub na stronieProgramu „Czyste Powietrze” www.czystepowietrze.gov.ploraz na stronie  internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie:  www.beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl.

 

 Barbara Ruszała

 

liczba wyświetleń: 292 dodano: 2021-11-25