Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Strzyżowie - 0,1043 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę  nieruchomość położoną w Strzyżowie obręb ewid. Nr 0001.
 
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
 
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1258/6 o pow. 0,1043 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1S/00052586/1. 
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
 
Działka niezabudowana, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001 w południowo-zachodniej części miasta przy ul. 1 Maja w odległości około 1,8 km od centrum miasta Strzyżowa. W sąsiedztwie dominuje teren zakładu przemysłowego.  
Według ewidencji gruntów w skład w/w nieruchomości wchodzi nsp. rodzaj użytków RII o pow. 0,0219 ha, RIIIa o pow. 0,0824 ha. 
Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia) księgi wieczystej nr RZ1S/00052586/1 zawiera wpis dotyczący służebności gruntowej, służebność ta nie dotyczy przedmiotowej działki. 
Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 5 lat.
wolna jest od obciążeń i zobowiązań.    
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. 1 Maja w Strzyżowie działka nr 1258/6 leży w terenach produkcji, składów i magazynów oznaczonych w planie  symbolem P4. 
Zagospodarowanie terenu zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami prawa.  Działka będąca przedmiotem przetargu wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. 
 
CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU DZIERŻAWNEGO: 
- 1.000,00 zł netto  rocznie + należny podatek VAT.
 
WYSOKOŚĆ I TERMIN  WPŁATY WADIUM:
Wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 nie później niż do dnia 10 grudnia 2021 r.  Liczy się data wniesienia środków na podane wyżej konto. Przy wniesieniu wadium  należy podać położenie i  numer ewidencyjny działki.
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2021 r.  o godz. 830  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.
 
WARUNKI PRZETARGU:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 1400 w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr  48   9168  0004  0000  0390  2000  0040   Bank   Spółdzielczy  w  Strzyżowie  wniosą wadium w wysokości 200,00 zł z zastrzeżeniem warunku,  że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podane wyżej konto tj. do dnia 10.12.2021 r. Przy wpłacie wadium należy podać  numer działki  i położenie nieruchomości. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
  2. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz  stosowne pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika.
 
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Szczegółowe warunki, terminy wnoszenia opłat oraz możliwości zmiany stawki czynszu za dzierżawę określone zostaną w umowie.
 
4. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 10,00 zł.
 
6. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zobowiązany jest zagospodarować teren zgodnie z celem określonym na wstępie w opisie nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.  
 
7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 
8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
 
9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
10. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 26 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 38. 
 
 
 
 

liczba wyświetleń: 43 dodano: 2021-11-10