Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej

 

 Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w Godowej.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

- działka  nr:                           4398

- powierzchnia działki (ha)     0,24

- Księga wieczysta                 RZ1S/00050010/9

- działka nr:                            4399

- powierzchnia działki (ha)    0,26

- Księga wieczysta                 RZ1S/00050010/9

 

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miejscowości Godowa, około 2 km od miasta Strzyżów. Dwie działki tworzące wspólnie jedną całość. Część nieruchomości to łąka a część to teren zadrzewiony i zakrzaczony (drzewa i krzewy
z samosiewu). Dojazd do nieruchomości od drogi asfaltowej drogą gruntową na odcinku około 0,1 km. W sąsiedztwie występują tereny rolne, leśne i zadrzewione oraz z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową (głównie wzdłuż drogi asfaltowej).

            Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów  działki nr: 4398, 4399 leżą w obszarze oznaczonym symbolem R – obszar pozostałych gruntów rolnych.

            Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 13.08.2021 r.

            Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej nieruchomości na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości:

10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się dnia 23 września 2021 r. o godz. 900  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 17 września 2021 r.   na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wniesienia wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podane wyżej konto tj. do dnia  17.09.2021 r. Przy wniesieniu  wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działek.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS, a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę nie wpisaną do KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępujące do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po  cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
 7. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 100,00 zł
 9. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wniesionego wadium.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 11. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 13. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 38.

liczba wyświetleń: 237 dodano: 2021-08-20