Przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Strzyżowie – Nr 1264/8

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę  nieruchomość położoną w Strzyżowie obręb ewid. Nr 0001.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1264/8 o pow. 0,1788 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1S/00052586/1.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Działka niezabudowana, położona w Strzyżowie obręb ewd nr 0001 w południowo-zachodniej części miasta przy ul. 1 Maja w odległości około 1,8 km od centrum miasta Strzyżowa. W sąsiedztwie dominują tereny niezabudowane. Od strony południowej teren zakładu przemysłowego. Nieruchomość leży w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EORO-PARK Mielec Podstrefa Strzyżów.

Przez działkę przechodzi sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna, sieć wodociągowa.

Według ewidencji gruntów w skład w/w nieruchomości wchodzi nsp. rodzaj użytków RII o pow. 0,1683 ha, RIIIa o pow. 0,0105 ha.

Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia) księgi wieczystej nr RZ1S/00052586/1 zawiera wpis dotyczący służebności gruntowej, służebność ta nie dotyczy przedmiotowej działki.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. 1 Maja w Strzyżowie działka nr 1264/8 leży w części w terenach produkcji, składów i magazynów oznaczonych w planie  symbolem P3 oraz w części w terenach produkcji i usług oznaczonych w planie symbolem P/U2.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami prawa.

Teren inwestycji wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

 

CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU DZIERŻAWNEGO:

- 2.000,00 zł netto  rocznie + należny podatek VAT.

 

WYSOKOŚĆ I TERMIN  WPŁATY WADIUM:

Wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 400,00 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 nie później niż do dnia 27 sierpnia 2021 r.  Liczy się data wniesienia środków na podane wyżej konto. Przy wniesieniu wadium  należy podać położenie i  numer ewidencyjny działki.

 

Przetarg odbędzie się dnia 02 września  2021 r.  o godz. 8.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

Przetarg ograniczony jest do mikroprzesiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają wymagania przewidziane w Załączniku Nr 1  do rozporządzenia  Komisji  (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i wymagań jakie nakłada Umowa o dofinasowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Strzyżowie” nr RPPK.01.03.00-18-0003/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 ”Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 09.01.2017 r.

Forma przetargu została wybrana z uwagi na położenie nieruchomości w specjalnej strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Strzyżów.

 

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

1. Przedsiębiorcy zamierzający uczestniczyć w przetargu winni najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2021 r. zgłosić na piśmie uczestnictwo w przetargu. Zgłoszenie w języku polskim należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do godz. 14.45 w Kancelarii Urzędu Miejskiego Strzyżowie pokój nr 11 w zamkniętej kopercie z dopiskiem„Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę  działki nr 1264/8 położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001”. Liczy się data zgłoszenia do Wydzierżawiającego.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy,
  2. jeżeli oferent jest osobą prawną lub spółką cywilną należy dołączyć aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odzwierciedlający aktualną reprezentację (z datą wystawienia nie wcześniej niż miesiące przed przedstawieniem dokumentu) oraz umowę spółki cywilnej,
  3. kopię dowodu wniesienia wadium,
  4. opis prowadzonej działalności z podaniem oznaczenia według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
  5. oświadczenie, o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorstwa, małego  lub średniego  przedsiębiorstwa w rozumieniu  Załącznika Nr 1  do rozporządzenia  Komisji  (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za  zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
  6. oświadczenie, że zapoznali się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie i przysługujących im w związku z tym prawach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

3. Lista Przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w przetargu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.strzyzow.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń (II piętro) Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5 w dniu 01 września  2021 r.

4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
i wydzierżawienia nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy  zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności  gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS, a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę niewpisaną do KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu  dzierżawnego.  

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się  uczestnika, który przetarg  wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Szczegółowe warunki, terminy wnoszenia opłat oraz możliwości zmiany stawki czynszu za dzierżawę określone zostaną w umowie.

7. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 20,00 zł.

9. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zobowiązany jest zagospodarować teren zgodnie z celem określonym na wstępie w opisie nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt. Uchybienie powyższego warunku stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

10. Przedsiębiorca  wyłoniony w drodze przetargu jako Dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie udostępnić nieodpłatnie, bezterminowo i w sposób nieograniczony swobodny przejazd i przechód przez działkę nr 1264/8 położoną w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001 pasem o szerokości 7 m w sposób uwidoczniony na mapie z projektem podziału nieruchomości stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, na rzecz każdoczesnego właściciela, użytkownika lub posiadacza działki nr 1264/7 położonej  w Strzyżowie obręb ewid, nr 0001. W przypadku sprzedaży działki nr 1264/8 ustanowiona zostanie służebność gruntowa o treści opisanej powyżej.

11. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

13. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (17) 7613-54 wew. 38.

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie

Załącznik nr 2 - mapka

 

liczba wyświetleń: 142 dodano: 2021-07-30