Przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości w Strzyżowie – Nr 1260 i 1261/8

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę  nieruchomość położoną w Strzyżowie obręb ewid. Nr 0001.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1260  o pow. 0,2184 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1S/00045262/2 oraz działka nr 1261/8 o pow. 0,2184 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1S/00052586/1.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Graniczące ze sobą działki niezabudowane, położone w Strzyżowie obręb ewd nr 0001 w południowo-zachodniej części miasta przy ul. 1 Maja w odległości około 1,8 km od centrum miasta Strzyżowa. W sąsiedztwie dominują tereny niezabudowane. Od strony południowej teren zakładu przemysłowego. Nieruchomość leży w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Podstrefa Strzyżów.

 

Sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się na sąsiedniej działce, nieco dalej przebiegają sieci energetyczna, wodociągowa i gazowa. Przez działkę przechodzą trzy napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia. Dojazd do działek objętych przetargiem odbywać się będzie przez działki nr 1263/3, 1262/5 i 1261/7, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 1 Maja w Strzyżowie leżą w terenach dróg wewnętrznych. Urządzenie szlaku drożnego nastąpi staraniem i na koszt dzierżawcy.  

 

Według ewidencji gruntów w skład w/w nieruchomości wchodzi nsp. rodzaj użytków:
działka nr 1261/8 RII o pow. 0,0478 ha,

działka nr 1260 RII o pow. 0,0570 ha, RIIIa o pow. 0,1614 ha.

Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia) ksiąg wieczystych nr RZ1S/00045262/2 i RZ1S/00052586/1 zawierają wpisy dotyczące służebności gruntowych, służebności te nie dotyczą przedmiotowych działek.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. 1 Maja w Strzyżowie działki nr 1261/8 i 1260 leżą w terenach produkcji, składów i magazynów oznaczonych w planie symbolem P2. Zagospodarowanie terenu zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami prawa. Teren inwestycji wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

 

 

CEN A WYWOŁAWCZA CZYNSZU DZIERŻAWNEGO:

- 3.000,00 zł netto  rocznie + należny podatek VAT.

 

WYSOKOŚĆ I TERMIN WPŁATY WADIUM:

Wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 600,00 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 nie później niż do dnia 27 sierpnia 2021 r.  Liczy się data wpłaty środków na podane wyżej konto. Przy wniesieniu wadium należy podać położenie i numery ewidencyjne działek.

 

Przetarg odbędzie się dnia 02 września 2021 r. o godz. 8.20 w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

Przetarg ograniczony jest do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają wymagania przewidziane w Załączniku Nr 1  do rozporządzenia  Komisji  (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Forma przetargu została wybrana z uwagi na położenie nieruchomości w specjalnej strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Strzyżów.

 

WARUNKI PRZETARGU:

1. Przedsiębiorcy zamierzający uczestniczyć w przetargu winni najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2021 r. zgłosić na piśmie uczestnictwo w przetargu. Zgłoszenie w języku polskim należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiści do godz. 14.45 w Kancelarii Urzędu Miejskiego Strzyżowie pokój nr 11 w zamkniętej kopercie z dopiskiem„Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę  działek nr 1261/8 i 1260 położonych w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001”. Liczy się data zgłoszenia do Wydzierżawiającego.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy,
  2. jeżeli oferent jest osobą prawną lub spółką cywilną należy dołączyć aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odzwierciedlający aktualną reprezentację (z datą wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedstawieniem dokumentu) oraz umowę spółki cywilnej,
  3. kopię dowodu wniesienia wadium,
  4. opis prowadzonej działalności z podaniem oznaczenia według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
  5. oświadczenie, o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu  Załącznika Nr 1  do rozporządzenia  Komisji  (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za  zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
  6. oświadczenie że zapoznali się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie i przysługujących im w związku z tym prawach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

3. Lista Przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w przetargu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.strzyzow.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń (II piętro) Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5 w dniu 01 września  2021 r.  

4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wydzierżawienia nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy  zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności  gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS, a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę niewpisaną do  KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu  dzierżawnego. 

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się  uczestnika, który przetarg  wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Szczegółowe warunki, terminy wnoszenia opłat oraz możliwości zmiany stawki czynszu za dzierżawę określone zostaną w umowie.

7. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 30,00 zł.

9. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zobowiązany jest zagospodarować teren zgodnie z celem określonym na wstępie w opisie nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt. Uchybienie powyższego warunku stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

11. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

12. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (17) 7613-54 wew. 38.

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie

liczba wyświetleń: 153 dodano: 2021-07-30