Ogłoszenie o przetargu

 

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ 
W STRZYŻOWIE OBRĘB EWID. NR 0001

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

- działka  nr                            937/31

- powierzchnia działki (ha)     0,0777

- księga wieczysta                   RZ1S/00033143/5

 

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Strzyżowie w peryferyjnej części miasta, w odległości około 2 km od ścisłego centrum, przy ul. Sobieskiego. W sąsiedztwie dominują tereny niezabudowane, występują pojedyncze działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, nieco dalej nieruchomość zagospodarowana na potrzeby Domu Dziecka w Strzyżowie. Od strony wschodniej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Około 0,2 km od działki znajduje się nowo wybudowana obwodnica miasta Strzyżowa. Teren płaski, działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Dojazd do działki od drogi asfaltowej drogą częściowo utwardzoną, dalej poprzez służebność gruntową przez działkę nr 937/43, która zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 937/31 przy sporządzaniu notarialnej umowy sprzedaży, polegająca na: prawie bezpłatnego i bezterminowego przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną o numerze 937/43 położoną w Strzyżowie, obręb ewid. 0001, gmina Strzyżów, pasem o szerokości 4,5 m w sposób uwidoczniony na kopii mapy ewidencyjnej, na rzecz każdoczesnego właściciela działki 937/31 położonej w Strzyżowie, obręb ewid. 0001. Służebność została zaznaczona na mapie stanowiącej załącznik graficzny do ogłoszenia o przetargu. Sieci wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa zlokalizowane są na sąsiednich działkach. Według ewidencji gruntów w skład w/w nieruchomości wchodzi następujący rodzaj użytków: RIVa o pow. 0,0777 ha. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) księgi wieczystej nr RZ1S/00033143/5 zawiera wpisy dotyczące służebności gruntowych, służebności te nie dotyczą przedmiotowej działki. 

            Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Sobieskiego w Strzyżowie przedmiotowa działka leży w obszarze oznaczonym symbolem MN20 – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

            Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 05.07.2021 r.

            Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

3.Cena wywoławcza nieruchomości:

41.100,00 zł netto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto złotych) + należny podatek VAT.
Do wylicytowanej ceny za nabywaną nieruchomość doliczona zostanie kwota w wysokości 3.979,00 zł netto (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) + należny podatek VAT  tytułem zapłaty za ustanowienie bezterminowej służebności gruntowej.

 

 

4. Wysokość i termin wniesienia wadium:

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 8.220,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 nie później niż do dnia 20.08.2021r.

           

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 20 sierpnia 2021r.   na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wniesienia wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podane wyżej konto tj. do dnia  20.08.2021 r. Przy wniesieniu  wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działki.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS, a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę nie wpisaną do KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępujące do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po  cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
 7. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 420,00 zł
 9. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłacenia wadium.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 11. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 13. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać
  w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 38.

 

 

REGULAMIN PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie  obręb ewid. 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/31.

 

 1. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Nr 116/21 Burmistrza Strzyżowa.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Osoby, które nie wygrały przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium.
 5. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
 6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 9. Komisja zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 10. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Strzyżowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 11. W przypadku wniesienia skargi wstrzymane zostaną dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

liczba wyświetleń: 218 dodano: 2021-07-16