Ubezpieczenie instalacji OZE

 

Informujemy, iż wszystkie instalacje OZE zamontowane w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów” zostały objęte ochroną ubezpieczeniową. Okres ubezpieczenia: od 01.08.2020 do 31.07.2025. Suma ubezpieczenia: 13 684 086,00 zł.

 

Ubezpieczenie dopuszcza franszyzę redukcyjną (istnieje możliwość obniżenia franszyzy w poszczególnych ryzykach, za co Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty:

- 300 zł dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej,

-100 zł dla ryzyka stłuczenia i porysowania szyb i innych przedmiotów szklanych,

-500 zł dla pozostałych ryzyk.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał wyłącznie za szkody wskazane poniżej w programie ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody:

- pożar (również bez widocznego płomienia),

- wydostanie się wody i innych cieczy z instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych lub innych instalacji i urządzeń technologicznych, powódź, zalanie,

- śnieg i lód,

- działanie wiatru, grad, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie,

- przewrócenie się rosnących w pobliżu drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów,

- błąd eksploatacyjny lub obsłudze, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora,

- umyślne i nieumyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia (dewastacja) spowodowane przez osoby trzecie, pracowników ubezpieczonego oraz przez zwierzęta, uszkodzenia estetyczne takie jak pomalowanie i porysowanie,

- kradzież z włamaniem i rabunek,

- stłuczenie szyb lub innych przedmiotów szklanych,

- zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.  

 

Pełny tekst polisy ubezpieczenia znajduje się  tutaj.

 

Jednocześnie informuję, iż możliwość wypłaty odszkodowania wskutek powstania szkody polegającej na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonych instalacji (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła, piece na pellet), będzie możliwa w przypadku wypełnienia obowiązków ciążących na Właścicielu nieruchomości tj. przeprowadzenia kontroli budynku, którą opisuje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) – przede wszystkim art. 61 i 62 gdzie  jasno jest określony rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli oraz, kto jest upoważniony do jej wykonania.

 

Urząd Miejski w Strzyżowie 

 

liczba wyświetleń: 252 dodano: 2021-03-03