Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tropi

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tropie. Działka położona w peryferyjnej (północnej) części m. Tropie, w odległości około 2,5 km od miasta Strzyżowa. Grunt częściowo w uprawie, częściowo zadrzewiony i zakrzaczony (drzewa i krzewy z samosiewu). W sąsiedztwie występują tereny rolne oraz leśne zadrzewione, od strony południowej występuje zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

/w zł./

Dz./nr/

Pow.

/w ha/

Nr KW

Działka położona w peryferyjnej (północnej) części m. Tropie,
w odległości około 2,5 km od miasta Strzyżowa. Grunt częściowo w uprawie, częściowo zadrzewiony i zakrzaczony (drzewa i krzewy z samosiewu). W sąsiedztwie występują tereny rolne oraz leśne zadrzewione, od strony południowej występuje zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Brak bezpośredniego dojazdu do działki. Dostęp do działki poprzez służebność gruntową.

29.000,00

370/1

1,31

RZ1S/00020025/8

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżów część działki 370/1 leży w terenie oznaczonym symbolem RL- tereny do zalesienia. Dla części działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów  część działki 370/1 leży w obszarze oznaczonym symbolem ZO- obszar ochrony terenów otwartych, a część w obszarze MN- obszar porządkowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Według ewidencji gruntów w skład nieruchomości wchodzi nsp. rodzaj użytków: RIVa
o pow.0,37 ha, RIVb o pow. 0,43 ha , ŁVI o pow. 0,03 ha, PsIV o pow. 0,05 ha, Br-PsIV
o pow. 0,05 ha, PsV o pow. 0,38 ha.

Działka będąca przedmiotem przetargu obciążona jest umową dzierżawy do dnia
30 września 2023 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 14.12.2020 r.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2021 r. o godz. 8.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 05 lutego 2021 r.   na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 bank Spółdzielczy w Strzyżowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wniesienia wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podane wyżej konto tj. do dnia  05.02.2021 r. Przy wniesieniu  wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działki.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS, a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę nie wpisaną do KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępujące do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po  cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
 7. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 290,00 zł
 9. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłacenia wadium.
 10. Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655).
 11. Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu przysługuje jej dzierżawcy.
 12. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu umowy notarialnej zobowiązany będzie do przedłożenia dowodów, o których mowa w art. 7 ust.1, 4, 5 i 9 oraz przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 w/w ustawy.
 13. W przypadku wykonania przez dzierżawcę lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa prawa pierwokupu nieruchomości osoba, która wygra przetarg otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za nabycie działki w terminie 14 dni od daty wykonania tego prawa.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 15. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
 16. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży wylicytowanej nieruchomości z powodu nie spełnienia przez nabywcę warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 17. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 18. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 38.

liczba wyświetleń: 123 dodano: 2021-01-05