Od nowego roku śmieci będą tańsze

 

Dzisiaj, podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, która obniża stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spadek ten będzie odczuwalny w stosunku do obowiązujących opłat, bowiem stawka jednostkowej opłaty zmaleje o 20 %.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 stycznia 2021 roku stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny wynosić będzie za osobę 22 zł. Dla osób zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych i kompostujących odpady ulegające biodegradacji w kompostowniku przydomowym stawka ta wynosić będzie 21 zł od każdego mieszkańca (warunkiem skorzystania z obniżonej opłaty jest złożenie nowej deklaracji od 1 stycznia 2021 r.).

 

- Na kwestie obniżenia ceny za gospodarowanie odpadami wpływ miało kilka czynników. Jednym z najważniejszych było wynegocjowanie niższej stawki za przyjęcie odpadów zmieszanych do spalarni w Rzeszowie. W konsekwencji jedyny oferent, jaki złożył ofertę w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, mógł zaoferować niższą cenę – tłumaczy burmistrz Waldemar Góra.

 

 – Ważny też niewątpliwie dla wszystkich mieszkańców jest fakt, że od nowego roku, zgodnie ze zmienionymi w 2019 roku zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów - dotychczas decydowali o tym właściciele nieruchomości. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów naliczana będzie opłata podwyższona, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Miejską – w naszym przypadku jest to kwota 66 zł za osobę miesięcznie - dodaje burmistrz.

 

Obowiązująca od stycznia 2021 roku stawka za odbiór śmieci segregowanych jest porównywalna do stawek obowiązujących w innych, podobnych wielkościowo gminach naszego regionu.

 

A. Kozioł 

liczba wyświetleń: 640 dodano: 2020-12-30