Decyzja PPIS w Strzyżowie w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437), § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1,  § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, w punktach poboru w hydroforni Strzyżów oraz Strzyżów, ul. Zawale 47 i Strzyżów, ul. Zawale 49 w dniu 01.09.2020 r. zawartych w sprawozdaniach z badań Nr SB/90972/73/74/09/2020 – stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym z ww. wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów.

 

 

 

Zobacz pełną treść decyzji

liczba wyświetleń: 109 dodano: 2020-09-29