Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko” informuje tegorocznych maturzystów (MATURA 2020) o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów, skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

 

Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko”.

Wnioski o uzyskanie rekomendacji należy zgłaszać w terminie do 14 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o źródłach dochodów za miesiąc czerwiec br., zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwuletnie zameldowanie na terenie Gminy Strzyżów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o przyjęciu na studia, kserokopię świadectwa dojrzałości.

 

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Stowarzyszenia Kopytko, kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 14 września 2020 r. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie (kancelaria) z dopiskiem „stypendia pomostowe” w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2020 r.

 

Organizacje Lokalne sprawdzą prawidłowość złożonych dokumentów i prześlą je do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej, w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

 

Stypendia kierowane są dla maturzystów, którzy spełnili poniższe kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  •  posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością ,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
  •  

Warunkiem otrzymania stypendium jest:

 

W I semestrze – prócz spełnienia kryteriów określonych w § 3, przesłanie do FEP, w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, zaświadczenia z uczelni o rozpoczęciu studiów, o których mowa w § 1. Dokument wydany przez Dziekanat lub Biuro obsługi studenta powinien zawierać pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument oraz nazwę kierunku studiów.

 

 W II semestrze – przesłanie do FEP, w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendiapomostowe.pl, zaświadczenia o zaliczeniu I semestru. Dokument wydany przez Dziekanat uczelni lub Biuro obsług studenta powinien zawierać pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument, nazwę kierunku studiów oraz adnotację o zaliczeniu I semestru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania lub Stypendysta ma dług punktowy (warunek), Stypendysta ma obowiązek poinformować o tym FEP i może otrzymać stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania zobowiązania o przedłożeniu zaświadczenia o zaliczeniu I roku. Formularz zobowiązania zostanie przekazany stypendyście mailowo po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia z Dziekanatu uczelni lub Biura obsługi studenta zawierającym pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument, nazwę kierunku studiów oraz informację o rozliczeniu rocznym lub długu punktowym lub warunku.

 

Pozostałe szczegółowe warunki przyznania stypendium określa Regulamin oraz umowa stypendialna.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pani Katarzyny Ziobro telefonicznie pod numerem 696 942 641.

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej

"Kopytko"

 

Wniosek o rekomendację 

 

Załącznik nr 1 do wniosku

liczba wyświetleń: 1546 dodano: 2020-07-31