XIX sesja Rady Miejskiej z absolutorium dla Burmistrza Strzyżowa

 

25 czerwca odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, podczas której głosowano nad wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Waldemara Góry. Jedną z ważniejszych uchwał podjętych podczas sesji, była także uchwała umożliwiająca rozpoczęcie oczekiwanej przez mieszkańców miasta i gminy inwestycji – budowy nowego targowiska w Strzyżowie.

 

Na posiedzeniu, przed głosowaniem nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Strzyżów za 2019 rok. Radni zgłaszali swoje wnioski dotyczące przedstawionego raportu, a na koniec udzielili Burmistrzowi jednogłośnie wotum zaufania. Także jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy Strzyżów w 2019 roku, poprzedzone zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów.

 

- Chciałbym podziękować Państwu za udzielone jednogłośnie absolutorium, za pomoc w realizacji zadań w roku poprzednim, ale i obecnie, w tej wyjątkowej i trudnej sytuacji. Dziękuję Państwu Radnym oraz współpracownikom z Urzędu Miejskiego, że dzięki dobrej współpracy udało się wspólnie zrealizować wiele inwestycji i zamknąć 2019 rok z dobrym wynikiem finansowym – podkreślał burmistrz.

 

Jedną z ważniejszych uchwał podjętych podczas XIX sesji była ta w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską, która pozwoli rozpocząć budowę nowego targowiska w Strzyżowie. Umowę na realizację inwestycji, dofinasowanej w kwocie 500 tys. zł w ramach PROW na lata 2014-2020, podpisano 20 maja 2020 roku.

 

W dalszej części obrad Waldemar Góra przedstawił sprawozdanie z działalności burmistrza pomiędzy sesjami, omówił także kwestie dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym szczególnie placówek oświatowych, w stanie epidemii. Głos zabrał również zastępca burmistrza Paweł Midura, który przedstawił sytuację związaną z uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej, wynikłymi z nawalnych deszczy, które nawiedzają w ostatnim czasie całe podkarpacie.

 

Na zakończenie sesji burmistrz odpowiedział także na pytania radnych oraz obecnych na obradach sołtysów i przewodniczących osiedli dotyczących bieżących spraw mieszkańców.

 

A. Kozioł

liczba wyświetleń: 268 dodano: 2020-06-26