Decyzja PPIS w Strzyżowie w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1,  § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się wynikami badań wody pobranej z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową w Żyznowie w punkcie poboru: kuchnia w dniu 27.03.2020 r. zawartych w sprawozdaniu z badań nr SB/31490/04/2020 z dnia 07.04.2020 r. Badanie pobranych próbek wody przeprowadzone przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym z ww. wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową w Żyznowie.

 

Zobacz pełną treść decyzji

liczba wyświetleń: 291 dodano: 2020-06-12