Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie - 0,3685 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.

Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1459/4 o pow. 0,3685 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00010937/1.

 

Opis nieruchomości:

działka niezabudowana, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001, przy ul. Spółdzielczej, z potencjalnym dostępem do sieci energetycznej. Przebieg granic nieregularny, teren płaski. W sąsiedztwie występują tereny niezabudowane oraz zabudowane o przeznaczeniu produkcyjnym, magazynowym, składowym. W odległości około 30 m od strony północnej przepływa rzeka Wisłok. Działka przylega do nieruchomości stanowiącej drogę publiczną (ul. Spółdzielcza), brak zjazdu na działkę. Działka znajduje się a strefie zalewowej.

Na nieruchomość objętą przetargiem nie jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów działka leży w części w obszarze oznaczonym symbolem PB „obszar restrukturyzacji terenów przemysłowych”, a w części w obszarze oznaczonym symbolem R „obszar pozostałych gruntów rolnych.

 

Według ewidencji gruntów w skład w/w nieruchomości wchodzi nsp. rodzaj użytków:

RIVa o pow.0,1130 ha, Bi o pow.0,2555 ha.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem  25.10.2019 r.

Termin przeprowadzenia  pierwszego przetargu: 05.03.2020 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 ze zm./ Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości.

 

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Przetarg odbędzie się dnia 16.07.2020 r. o godz. 8.30  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 10 lipca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48  9168  0004  0000  0390  2000  0040  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków  na podane wyżej konto tj. do dnia 10.07.2020 r.
  Przy wpłacie wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działki.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu.
 4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępując do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
 7. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 600,00 zł.
 9. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną
  o kwotę wpłaconego wadium.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 11. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 13. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 38.

liczba wyświetleń: 397 dodano: 2020-06-09