Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie - pow. 0,1453 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.

 

Oznaczenie nieruchomości:

przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 419/22 o pow. 0,1453 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00045262/2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

161.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

 

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana o walorach widokowych i krajobrazowych, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001, przy ul. Mariackiej, w odległości około 0,5 – 0,8 km od punktów handlowych i usługowych, szkół, przedszkola, od centrum miasta Strzyżów. W sąsiedztwie dominują tereny o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym.Kształt działki zbliżony do trapezu prostokątnego, teren lekko nachylony w kierunku południowo-wschodnim. Dojazd  do działki drogą asfaltową. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajduje się w drodze, sieć energetyczna i gazowa na sąsiednich działkach.

Na nieruchomość objętą przetargiem nie jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów w/w działka leży w terenach oznaczonych symbolem MN – „obszar porządkowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej”.

 

Według ewidencji gruntów w skład w/w nieruchomości wchodzi nsp. rodzaj użytków:

RIVa o pow. 0,1331 ha, dr o pow. 0,0122 ha.

Działka będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenie) księgi wieczystej nr RZ1S/00033143/5 zawiera wpisy dotyczące służebności gruntowych, służebności te nie dotyczą przedmiotowej działki. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem  16.04.2020 r.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

Przetarg odbędzie się dnia 09.07.2020 r. o godz. 8.30  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 03 lipca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48  9168  0004  0000  0390  2000  0040  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków  na podane wyżej konto tj. do dnia 03.07.2020 r.
  Przy wpłacie wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działki.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu.
 4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępując do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
 7. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 1.610,00 zł.
 9. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wniesionego wadium.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 11. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 13. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 38.

liczba wyświetleń: 372 dodano: 2020-06-04