Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie – pow. 0,0777 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.

 

Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/31 o pow. 0,0777 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr RZ1S/00033143/5.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

40.500 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych) netto + należny podatek VAT.

 

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001.Terendziałki płaski, kształt działki zbliżony do prostokąta. Brak uzbrojenia w granicach działki. Około 0,1 km od działki znajduje się droga publiczna klasy głównej (obwodnica Strzyżowa). Działka znajduje się w zasięgu zalewu wodą Q1%. Dojazd do działki od drogi asfaltowej drogą kamienistą na odcinku około 0,1 km, następnie drogą gruntową na odcinku około 0,1 km, dalej poprzez służebność gruntową przez dz. nr 937/43, która zostanie ustanowiona przy sporządzaniu notarialnej umowy sprzedaży, polegająca na: prawie bezpłatnego i bezterminowego przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną o numerze 937/43 położoną w Strzyżowie, obręb 1, gmina Strzyżów, pasem o szerokości 4.5 m w sposób uwidoczniony na kopii mapy ewidencyjnej, na rzecz każdoczesnego właściciela  działki nr 937/31 położonej w Strzyżowie, obręb 1. Służebność została zaznaczona na mapie stanowiącej załącznik graficzny do ogłoszenia o przetargu.

Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej stanowi kwotę 3.768,00 zł netto + należny podatek VAT, które Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Sobieskiego w Strzyżowie w/w nieruchomość leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych w planie  symbolem MN-20.

Według ewidencji gruntów w skład w/w nieruchomości wchodzi nsp. rodzaj użytków:

RIVa o pow. 0,0777 ha.

Działka będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenie) księgi wieczystej nr RZ1S/00033143/5 zawiera wpisy dotyczące służebności gruntowych, służebności te nie dotyczą przedmiotowej działki. 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem  24.09.2019 r.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

Przetarg odbędzie się dnia 09.07.2020 r. o godz. 8.15  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 03 lipca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48  9168  0004  0000  0390  2000  0040  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków  na podane wyżej konto tj. do dnia 03.07.2020 r. Przy wpłacie wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działki.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu.
 4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępując do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
 7. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 410,00 zł.
 9. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wniesionego wadium. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 11. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 13. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 38.

 

Załącznik graficzny

liczba wyświetleń: 394 dodano: 2020-06-04