Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości położonej w strzyżowie obręb ewid. Nr 1.

 

Oznaczenie nieruchomości:

przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/38 o pow. 0,0779 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00033143/5.

 

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001. Dojazd do działki od drogi asfaltowej drogą kamienistą na odcinku około 0,1 km, następnie drogą gruntową na odcinku około 0,1 km. Terendziałki płaski, kształt działki zbliżony do prostokąta. Działka znajduje się w zasięgu zalewu wodą Q1%. W granicach działki znajduje się przyłącz sieci gazowej, sieć energetyczna i kanalizacji sanitarnej znajduje się w drodze gminnej przylegającej do działki. Około 0,1 km od działki w MPZP znajduje się obszar oznaczony jako  KD-G – tereny komunikacyjne, droga publiczna klasy głównej (pod budowę obwodnicy Strzyżowa). Obecnie trwają prace związane z budową obwodnicy. Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenie) księgi wieczystej nr RZ1S/00033143/5 zawiera wpisy dotyczące służebności gruntowych, służebności te nie dotyczą przedmiotowej działki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Sobieskiego w Strzyżowie w/w nieruchomość leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych w planie  symbolem MN-20.

 

Według ewidencji gruntów w skład w/w nieruchomości wchodzi nsp. rodzaj użytków:

RIVa o pow.0,0779 ha.

Działka będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenie) księgi wieczystej nr RZ1S/00033143/5 zawiera wpisy dotyczące służebności gruntowych, służebności te nie dotyczą przedmiotowej działki. 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem  24.09.2019 r.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

47.700,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych) netto + należny podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się dnia 07.11.2019 r. o godz. 8.10  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 31 października 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48  9168  0004  0000  0390  2000  0040  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków  na podane wyżej konto tj. do dnia 31.10.2019 r. Przy wpłacie wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działki.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu.
 4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępując do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
 7. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 480,00 zł.
 9. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 11. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 13. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 38.

liczba wyświetleń: 369 dodano: 2019-10-02