Ważna informacja dla uczestników projektu „OZE w gminie Strzyżów”

 

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie w pok. nr 18 i nr 19 dla uczestników projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Strzyżów”, którzy dokonali wpłaty I transzy wkładu własnego, są do odebrania faktury VAT zaliczkowe, na podstawie których wydatek ten będzie można rozliczyć w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r.

 

Zgodnie z art. 26h  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneArt.26h:

 

1. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie zart.26 ust.1 lub art.30c ust.2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust.10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

2. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

3. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

 

4. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważasię wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

UM w Strzyżowie

liczba wyświetleń: 1595 dodano: 2019-06-28