SOSW w Strzyżowie rozpoczyna realizację projektu „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”

 

Powiat Strzyżowski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy informują o rozpoczęciu 1 czerwca br. realizacji projektu „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”nrRPPK.09.01.00-18-0037/18współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.  

 

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez utworzenie i prowadzenie nowego oddziału przedszkolnego, poszerzenie oferty edukacyjnej – w tym wydłużenie godzin pracy przedszkola oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej SOSW w Strzyżowie. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2020 r.

 

Projekt obejmie wsparciem:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno0-Wychowawczy w Strzyżowie;

2) 11 dzieci (4 K) zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego wg KC (posiadających orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego) w wiekuprzedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty, w tym 3 dzieci, dla których utworzony zostanie nowy oddział;

3) kadrę pedagogiczną zatrudnioną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym: 12 nauczycieli (10 K), w tymnauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju (uwzględniona w ramach projektu forma wsparcia obejmuje doskonalenie umiejętności
ikompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych);  

4) rodziców/opiekunów prawnych wszystkich dzieci, do których skierowany jest projekt - min. 12 osób (uczestnictwo rodziców w projekcie skupi się na udziale w grupie wsparcia oraz konsultacjach psychologicznych, wsparcie ma charakter uzupełniającywzględem działań skierowanych do dzieci).

 

W ramach przedsięwzięcia Organizator działań projektowych (SOSW w Strzyżowie) będzie realizował zadania wymienione poniżej.

 

1. Organizacja i prowadzenie nowego oddziału przedszkolnego (VI.2019 - VI.2020) – umożliwi objęcie wsparciem dodatkowych osób. Godziny pracy przedszkola zostaną wydłużone do 16.00. W ramach zadania zostanie zatrudniona/zaangażowana kadra pedagogiczna. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do zajęć w nowym oddziale, sprzęt komputerowy. Wnioskodawca uwzględnił również wyposażenie łazienek, zakup dodatkowego wyposażenia pomieszczeń w nowo utworzonym oddziale, koszt prac remontowych związanych z utworzeniem nowego oddziału i adaptacją pomieszczeń. Zajęciami specjalistycznymi zostaną objęte dzieci przedszkolne w dwóch funkcjonujących oddziałach. W ramach projektu zajęciami ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem, surdopedagogiem, fizjoterapeutą będą objęte tylko dzieci z nowo utworzonego oddziału przedszkolnego. Utworzone w ramach projektu miejsca wychowania przedszkolnego w Przedszkolu przy SOSW w Strzyżowie zostaną utrzymane przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Dostęp do edukacji przedszkolnej zostanie zapewniony bez względu na płeć.

 

Rekrutacja dzieci zgodnie z harmonogramem projektu odbędzie się w terminie lipiec - sierpień br. Informacje o rekrutacji do projektu będą ogłoszone w różnych środkach masowego przekazu.

 

2. Rozszerzenie oferty przedszkola (VIII.2019 - VI.2020). W ramach zadania zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe, które wcześniej nie były realizowane, dedykowane będą wszystkim wychowankom (11 os.): logorytmika, terapia ręki, dogoterapia, basen, teatrzyk/mobilna Filharmonia dla dzieci. Wsparciem zostaną również objęci rodzice/opiekunowie prawni wszystkich dzieci, do których skierowany jest projekt. Wnioskodawca wydłuży także godziny pracy w już istniejących oddziałach (w sumie 100 godz. miesięcznie na dwa oddziały), planuje zatrudnienie nauczycieli i pomocy nauczycielskiej. Nowe godziny pracy przedszkola: 1 oddział: 7.00-16.00, 2 oddział: 8.00-15.00. Rekrutacja dzieci do udziału w ww. zajęciach została zaplanowana w terminie sierpień – wrzesień br.

 

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (VI.2019 – VI.2020). Rekrutacjakadry pedagogicznejSpecjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegodo projektu rozpoczęła się 1 czerwca. Szkolenia/kursy dla nauczycieli odpowiadające potrzebom wychowanków będą realizowane w ramach projektu od czerwca do grudnia 2019 r. Wzory ankiet uczestnictwa w projekcie oraz pozostałych dokumentów dla kadry pedagogicznej SOSWw Strzyżowiesą dostępne w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w sekretariacie Ośrodka, zlokalizowanym przy ul.dr. Józefa Patryna 11, 38-100 Strzyżów.

 

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji można uzyskać w SOSW w Strzyżowie, gdzie zlokalizowane jest biuro projektu „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel..: (17) 2762620, e-mail: sosw_strzyzow@wp.pl.

 

 

 

Dagmara Preisner

Koordynator projektu

 

liczba wyświetleń: 283 dodano: 2019-06-03