Ważne informacje dla uczestników projektu OZE

 

Na stronie internetowej gminy Strzyżów www.strzyzow.plw zakładce „OZE w gminie Strzyżów” 5 marca br. opublikowana została aktualna tabela z szacunkowymi kosztami poszczególnych OZE i wyliczonymi udziałami mieszkańców w poszczególnych instalacjach. Niestety, ceny OZE w stosunku do roku 2016 w przypadku kolektorów, pomp ciepła i kotłów na pelet wzrosły, a tylko w przypadku zestawów fotowoltaicznych są niższe.

 

Te wartości zostały wyliczone na podstawie cen OZE osiągniętych w przetargach w sąsiednich gminach i nikt nie zagwarantuje, że w naszym przypadku się nie zmienią. Teraz każdy może sobie wyliczyć, ile będzie musiał wpłacić udziału własnego dla zgłoszonych we wniosku instalacji OZE. W kolumnie zaznaczonej na kolor zielony (w zależności od stawki podatku VAT) wyliczone są szacunkowe koszty udziału własnego za poszczególne OZE w odpowiedniej mocy. W I transzy wpłacić trzeba będzie około 60% tej wartości, a w drugiej pozostały udział uwzględniający ceny instalacji po rozstrzygnięciu przetargu. Jeśli ktoś złożył wniosek na kilka instalacji OZE, to koszty z poszczególnych rodzajów należy zsumować.

 

We wniosku o dofinansowanie zadeklarowaliśmy montaż 281 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1680,75 kW, 268 kolektorów słonecznych o łącznej mocy 1066,02 kW, 47 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 293 kW i 101 kotłów na pelet o łącznej mocy 1 935 kW. Na takie instalacje otrzymaliśmy dofinansowanie i na takie ilości instalacji możemy podpisać umowy.

 

Już od przyszłego tygodnia (od 26 marca br.) będą podpisywane umowy w sprawie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE na potrzeby gospodarstwa domowego z terenu Gminy Strzyżów. Umowa zamieszczona jest od dzisiaj w zakładce. W umowie tej określone będą OZE, jakie zostaną instalowane u beneficjenta ostatecznego, ich moc, a także szacunkowe kwoty, jakie należy wpłacić na konto projektu, aby dalej być jego uczestnikiem. Niepodpisanie umowy oraz niewpłacenie w wymaganym terminie I transzy wkładu własnego, będzie oznaczało rezygnację z udziału w projekcie.

 

Pewna liczba uczestników z listy rankingowej, ogłoszonej w marcu 2017 roku, już złożyła rezygnacje z udziału w projekcie z różnych powodów. Cały czas trwają prace nad weryfikacją ilości poszczególnych OZE, ale ostateczna lista uczestników będzie znana po podpisaniu umów. W pierwszej kolejności podpisywane będą umowy z uczestnikami projektu, którzy złożyli wnioski od numeru 1 do 575, następnie od numeru 576 do 612. Jeśli liczba rezygnujących na poszczególne instalacje OZE będzie tak duża, że liczba instalacji będzie niższa od ilości zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie, możliwym będzie podpisywanie umów spośród wniosków z listy rezerwowej o numerach od 613 do 659. Jeśli i tych będzie mało, to ogłoszony będzie dodatkowy nabór na te OZE, gdzie będzie mniej chętnych niż liczby poszczególnych instalacji z wniosku o dofinansowanie (podane wyżej). Do podpisywania umów przystąpimy pod koniec marca. Będziemy zapraszać mieszkańców docierając z informacjami przez internet, drogą elektroniczną, wysyłając SMS-y lub telefonując do każdego z uczestników projektu.

 

Gdy będzie kompletna lista uczestników projektu zgodna z ilością OZE zgłoszonych we wniosku o dofinansowanie, wtedy ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na montaż poszczególnych OZE. Po wyłonieniu wykonawców poszczególnych OZE przystąpimy do ich montowania. Kiedy to nastąpi? - trudno przewidzieć, gdyż nie wiemy ile trwać będzie procedura przetargowa.

Przed nami ciężka praca do wykonania. Dołóżmy wszelkich starań, aby podpisywanie umów odbyło się sprawnie, co spowoduje przyspieszenie ogłoszenia przetargu.

 

Na koniec jeszcze pewne wyjaśnienia. Na obecnym etapie można składać rezygnacje z udziału w projekcie bez żadnych konsekwencji finansowych, ale po podpisaniu umowy i wpłaceniu I transzy konsekwencje już będą. Nie można zamienić jednej instalacji OZE na inną. Rezygnujący z jednej instalacji i wyrażający zainteresowanie inną może złożyć stosowny wniosek i będzie przyjęty na koniec listy rezerwowej – po numerze 659 wniosku. Zainteresowani udziałem w projekcie, którzy nie złożyli wniosków w marcu 2017 roku, a obecnie składają pisma o wpisanie na listę rezerwową, będą poinformowani o ogłoszeniu dodatkowego naboru, gdy zajdzie taka konieczność ze względu na dużą liczbę rezygnujących.

 

Do podpisania umowy należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie w wyznaczonym terminie z:

  1. dokumentem potwierdzającym tożsamość;
  2. potwierdzeniem prawa dysponowania nieruchomością (prawo własności/ współwłasności/użytkowania wieczystego gruntu), na której montowana będzie instalacja OZE. Potwierdzeniem prawa dysponowania nieruchomością mogą być:
    1. wydruk z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości https://przegladarka-kw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW,
  3. akt notarialny,
  4. wyrok Sądu,
    1. akt własności ziemi;
  5. w przypadku współwłasności umowę podpisują wszyscy udziałowcy;
  6. możliwym jest podpisanie umowy przez pełnomocnika z pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

 

Jan Półzięć

 

liczba wyświetleń: 2669 dodano: 2019-03-19