Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie.

Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej Żyznowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2923/1 o pow. 0,25 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00014398/8.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Żyznowie, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 989 relacji Strzyżów-Lutcza (w drugiej linii zabudowy), zabudowana parterowym budynkiem gospodarczym częściowo murowanym, a częściowo drewnianym, krytym dachówką ceramiczną. W skład budynku wchodzą: murowana stajnia na filarach betonowych, stodoła drewniana, szopa drewniana. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 80 m2. Budynek przeznaczony do kapitalnego remontu. Przez działkę przebiega naziemna sieć telefoniczna. Brak dostępu do drogi publicznej.  

 

Na nieruchomość nie jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów w/w działka leży w części w obszarze oznaczonym symbolem MP- „obszar potencjalnego rozwoju” a w części w obszarze oznaczonym symbolem MN – „obszar porządkowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej”. Według ewidencji gruntów w skład  nieruchomości wchodzi nsp. rodzaj użytków: RIIIb o pow. 0,21 ha, Br-PsIII o pow.0,04 ha.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem  17.10.2018 r.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 29.11.2018 r.

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 24.01.2019 r.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

27.000,00 zł(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. o godz. 8.40 w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

WARUNKI PRZETARGU

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 22 marca 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48  9168  0004  0000  0390  2000  0040  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków
  na podane wyżej konto tj. do dnia 22.03.2019 r.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę nie wpisaną do KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 
 4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
 6. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 270,00 zł.
 8. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
 9. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 10. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
 11. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 12. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 38.

liczba wyświetleń: 1146 dodano: 2019-03-09