Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.

Oznaczenie nieruchomości:

przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/35 o pow. 0,0793 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00033143/5.

 

Opis nieruchomości:

działka niezabudowana, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001. Dojazd do działki od drogi asfaltowej drogą kamienistą na odcinku około 0,1 km, Teren działki płaski, kształt działki zbliżony do prostokąta. Część działki znajduje się w zasięgu zalewu wodą Q1%. Przez teren  działki przechodzi sieć wodociągowa i gazowa, sieć energetyczna i kanalizacji sanitarnej usytuowana jest w drodze gminnej przyległej do działki. Około 0,1 km od działki w MPZP znajduje się obszar oznaczony jako KD-G – tereny komunikacyjne, droga publiczna klasy głównej (pod budowę obwodnicy Strzyżowa). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Sobieskiego w Strzyżowie w/w nieruchomość leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych w planie symbolem MN-20. Według ewidencji gruntów w skład w/w nieruchomości wchodzi nsp. rodzaj użytków: RIVa o pow.0,0793 ha.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenie) księgi wieczystej nr RZ1S/00033143/5 zawiera wpisy dotyczące służebności gruntowych, służebności te nie dotyczą przedmiotowej działki. 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem  25.05.2018 r.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 19.07.2018 r.

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 17.01.2019 r.

 

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowych działek na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

46.000,00zł (słownie czterdzieści sześć tysięcy złotych)netto. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. o godz. 830 w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

WARUNKI PRZETARGU

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 22 marca 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podane wyżej konto tj. do dnia 22.03.2019 r.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę nie wpisaną
  do KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 
 4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 6. Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 460,00 zł.
 8. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.
 9. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 10. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
 11. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 12. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 33 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 38.

liczba wyświetleń: 1322 dodano: 2019-02-21