Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Burmistrz Strzyżowa informuje, że do dnia 31 stycznia 2019 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży za 2019 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

 

 

Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia wynoszą:

a) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa - A

przy wartości sprzedaży do 37.500 zł – opłata 525 zł,

przy wartości sprzedaży powyżej 37.500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

b) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - B

przy wartości sprzedaży do 37.500 zł – opłata 525 zł,

przy wartości sprzedaży powyżej 37.500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

c) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 18% alkoholu - C

przy wartości sprzedaży do 77.000 zł – opłata 2100 zł,

przy wartości sprzedaży powyżej 77.000 zł – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2019 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września 2019 roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2019 roku – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2019 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

 

Wpłaty dokonać można gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 5 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu:

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty numeru zezwolenia oraz określenia raty, której wpłata dotyczy.

Godziny pracy kasy:pon. 8:15 – 16:30, wt.-pt. 7:30 – 14:45.

Następnie dowód wpłaty należy przesłać do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem:

- faksu nr (17) 27 63 219,

- e-mail: gmina@strzyzow.pl,

lub okazać pracownikowi Urzędu Miejskiego w Strzyżowie - pokój nr 4, parter.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu (17) 276 13 54, wew. 34.

 

UWAGA!

 

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady wygaszenia zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia:

 

A. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku) pod warunkiem,że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Np.przedsiębiorca, sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A, B, C, który nie złoży do 31 stycznia 2019 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do
2 marca 2019 roku
pod warunkiem,że jednocześnie zapłaci 30 % podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5% (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł,

30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu – tzn. 157,50 zł,

30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu – tzn. 630,00 zł.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

 

B. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kolejnej raty za korzystanie w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust.5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia. Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej, określonej w art. 111 ust. 5.

Np. przedsiębiorca, sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A, B, C który nie zapłaci do 31 stycznia 2019 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 2 marca 2019 roku pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111  ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5% (oraz piwo) - tzn. 157, 50 zł,

30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od  4,5% do 18% alkoholu – tzn. 157,50 zł,

30% kwot 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu – tzn. 630,00 zł.

 

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczną opłatę dla poszczególnych rodzajów zezwoleń przedsiębiorca oblicza w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

A) 37,500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – roczną, opłatę wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

B) 37,500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – roczną, opłatę wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

C) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – roczną, opłatę wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Jeżeli przedsiębiorca, który przekroczył w 2018 roku ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5 nie zapłaci do 31 stycznia 2019 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 2 marca 2019 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

liczba wyświetleń: 387 dodano: 2019-01-04