Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie prowadzi nabór dla mieszkańców Gminy Strzyżów do II edycji projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej”

 

Strzyżowski CIS umiejętnie korzysta z dostępnych środków z Unii Europejskiej. Bezpośrednią kontynuacją zakończonego w lipcu 2018 r. projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej” jest jego II edycja, rozpoczęta w sierpniu br. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej dla kolejnych 24 osób.

 

Uczestnicy CIS będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych w funkcjonujących już warsztatach, tzn. w warsztacie gastronomicznym lub porządkowym i pielęgnacji terenów zielonych, czy też opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.

 

Centrum Integracji Społecznej to wyjątkowa forma pomocy społecznej, przeznaczonej dla osób niepracujących, niepełnosprawnych, będących z różnych przyczyn w trudnej sytuacji życiowej, borykających się z brakiem środków finansowych i korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Celem działalności CIS jest pomoc w znalezieniu stałej pracy i usamodzielnieniu ekonomicznym dla jego Uczestników. Cel ten jest realizowany poprzez przygotowanie zawodowe, doradztwo i poradnictwo oraz szkolenia, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, również poprzez różnego rodzaju inne formy wsparcia, odpowiadające potrzebom konkretnej osoby.

 

Przygotowanie zawodowe w strzyżowskim Centrum, wsparte szkoleniami oraz zajęciami indywidualnymi, będzie realizowane do końca marca 2019 r., zaś dla części osób będzie możliwość jego przedłużenia do końca czerwca 2019 r. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, a czas ich trwania wynosić 6 do 8 godzin dziennie. Nad przygotowaniem do zawodu w warsztacie bezpośrednio czuwa Instruktor zawodu.

 

Udział w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej prowadzonej w CIS, ma charakter odpłatny, tzn. osobom uczęszczającym na zajęcia w CIS przysługuje wynagrodzenie - tzw. świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 423,90 zł brutto w pierwszym miesiącu – miesiącu próbnym, 100% zasiłku dla bezrobotnych w kolejnych miesiącach uczestnictwa, tj. 847,80 zł brutto.

Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania premii motywacyjnej, będącej efektem pracy poszczególnych warsztatów.

 

Projektowym Uczestnikom zajęć w CIS przysługuje:

- bezpłatne korzystanie ze wszystkich dostępnych w CIS form wsparcia,

- czas na adaptację, tzw. miesiąc próbny,

- zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających na zajęcia spoza Strzyżowa.

 

Ponadto osoby korzystające ze wsparcia CIS mają zapewnione: badania lekarskie, odzież i obuwie robocze, nieodpłatny 1 posiłek w ciągu dnia.

 

Aktualnie Centrum posiada jeszcze wolne miejsca – zapraszamy dorosłych mieszkańców Gminy Strzyżów nieposiadających zatrudnienia, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, obarczone uzależnieniami, znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z brakiem środków finansowych, korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, które nie posiadają prawa do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 

Aby zakwalifikować się do udziału, nie jest konieczne posiadanie doświadczenia zawodowego, ani też wykształcenia kierunkowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum w siedzibie przy ul. Witosa 14A w Strzyżowie (obok dworca PKS) oraz pod numerem telefonu: 535 976 983. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Centrum. 

Złożenie dokumentów nie gwarantuje udziału w projekcie - liczba miejsc jest ograniczona!

 

Dzięki pobytowi w Centrum Integracji Społecznej można poznać ciekawych ludzi, nabyć praktyczne umiejętności, zyskać pomoc i wsparcie, znaleźć stałą pracę – wystarczy odważyć się na zmiany…

 

Beata Turek-Mika

 

Projekt „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja” jest dofinansowany w ramach Działania 8.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

liczba wyświetleń: 350 dodano: 2018-10-05