Prace nad programami profilaktyki

 

Burmistrz Strzyżowa informuje, że rozpoczęto prace nad „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok 2019” oraz „Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzyżów”. Zapraszamy Przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy i miasta Strzyżów, do składania wniosków i propozycji zmian, w terminie do dnia 30 września 2018 roku, na adres e-mailowy: gmina@strzyzow.pl lub w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie - Kancelaria Ogólna, w godzinach pracy Urzędu.

 

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o:

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok 2018”, który dostępny jest na stronie:

http://bip.strzyzow.pl/atach/3/125/5280/340.pdf

„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzyżów”, który dostępny jest na stronie:

http://bip.strzyzow.pl/atach/3/100/3829/Uchwala%20Nr%20III.10.14.pdf

 

Programy te, zgodnie z ustawami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałania narkomanii, obejmują działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc prawną i psychospołeczną dla rodzin osób uzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

Organizacje, instytucje i stowarzyszenia zajmujące się statutowo rozwiązaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii zapraszamy do składania propozycji zadań i współpracy przy tworzeniu tych programów.

 

Złożone propozycje zostaną poddane ocenie i weryfikacji pod kątem zawartości merytorycznej i przydatności w realizacji zadań ustawowych zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na 2019 rok oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzyżów.


Liczymy na Państwa czynny udział w tworzeniu ww. projektów.

 

Burmistrz Strzyżowa

 

Formularz opinii dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Formularz opinii dot. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

liczba wyświetleń: 619 dodano: 2018-09-06