Stypendia pomostowe na I rok studiów

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko” informuje tegorocznych maturzystów (MATURA 2018) o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów, skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

 

Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko”. Wnioski o uzyskanie rekomendacji należy zgłaszać w terminie do 27 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pok. 31a (II piętro). Do wniosku należy załączyć oświadczenie o źródłach dochodów za miesiąc czerwiec, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o przyjęciu na studia, kserokopię świadectwa dojrzałości.

 

Po przyjęciu na studia i uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia „Kopytko”, kandydat do stypendium spełniający kryteria, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pok. 31a (II piętro) z dopiskiem „stypendia pomostowe”. W nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

  • Organizacje Lokalne w terminie do 31 sierpnia 2018 r. sprawdzą prawidłowość złożonych dokumentów i prześlą je do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej.
  • FEP w terminie do 9 października 2018 r. ogłasza listę stypendystów.

 

Stypendia kierowane są dla maturzystów, którzy spełnili poniższe kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVII edycji Programu,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

 

Warunkiem otrzymania stypendium jest:

  • w I semestrze – spełnienie kryteriów określonych powyżej oraz przedłożenie FEP do 22 października 2018 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów,
  • w II semestrze – przedłożenie FEP do 12 marca 2019 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania, stypendysta ma obowiązek poinformować o tym FEP i może otrzymać stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania zobowiązania o przedłożeniu zaświadczenia o zaliczeniu roku do 10 października 2019 r.

 

Pozostałe szczegółowe warunki przyznania stypendium określa Regulamin oraz umowa stypendialna.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pani Katarzyny Ziobro telefonicznie pod numerem 696 942 641 lub do pana Pawła Midury pod numerem 501 320 873.

 

Wniosek o rekomendację

 

Załącznik do wniosku

 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko”

liczba wyświetleń: 388 dodano: 2018-07-11