Zaproszenie do udziału w szkoleniu zwiększającym kompetencje cyfrowe

 

W związku z realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie projektem pn.: Certyfikowane kompetencje cyfrowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zapraszamy mieszkańców gminy Strzyżów do bezpłatnego udziału w szkoleniach.

 

80 godzin szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w życiu codziennym.

 

Projekt adresowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. Podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, przy czym warunkiem koniecznym do zakwalifikowywania do projektu jest spełnienie poniższego tj.;

· posiadanie statusu osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 włącznie) - maksymalnie liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. · osoby niepełnosprawne w wieku 25 lat i więcej,

· osoby w wieku 50 lat i więcej (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat); Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria, a udział w projekcie jest bezpłatny.

 

W ramach projektu Beneficjent, tj. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zapewnia uczestnikom szkoleń:

 · materiały szkoleniowe, tj. podręcznik,

· certyfikaty IC3 – Internet and Computing Core Certification – po pozytywnym wyniku z egzaminu otrzymanym przez UP. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.
 

 

W ramach projektu oferowane są szkolenia informatyczne, obejmujące:

1. Podstawy komputera:

 • komputer, budowa, funkcjonowanie, sposób działania;
 •  podstawowe urządzenia, np. drukarki, skanery itd.;
 •  właściwe użytkowanie komputera, ochrona przed uszkodzeniami;
 • problemy ze sprzętem; diagnostyka i rozwiązywanie problemów;
 • oprogramowanie; najważniejsze funkcje i aplikacje, uruchamianie ich, zarządzanie nimi i ich aktualizacje;
 • zarządzanie plikami i folderami, tworzenie skrótów, nowych folderów;
 •  inne systemy operacyjne (np. Linux, Macintosh itd.).

2. Kluczowe programy i aplikacje:

 • arkusze kalkulacyjne,
 • uruchamianie podstawowych aplikacji, identyfikacja i modyfikacja,
 • praca z dokumentami, współpraca z innymi aplikacjami,
 • podstawowe narzędzia np. formatowanie, edycja dokumentu i automatyzacja procesów, zabezpieczanie dokumentów tekstowych, edytowanie danych i formatowanie,
 • edytowanie danych, formatowanie, zarządzanie danymi, podstawowe formuły obliczeniowe oraz najważniejsze formuły i funkcje,
 • tworzenie arkuszy i zarządzanie nimi, wykresy i obrazki, tworzenie prezentacji, zarządzanie danymi,
 • sposoby zarządzania i edycji prezentacji. 3. Internet i praca on line:
 • korzystanie z przeglądarki internetowej,
 • korzystanie z poczty elektronicznej,
 • korzystanie z komunikatorów internetowych ,
 • fora internetowe,
 • bankowość elektroniczna i zakupy i sprzedaż w Internecie,
 • encyklopedie i tłumacze internetowi,
 • mapy internetowe i internetowe portale pogody,
 • portale społecznościowe,
 • media cyfrowe,
 • podróże oraz hobby,
 • e-usługi publiczne.

 

Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do możliwości uczestników Projektu i w miejscach bez barier architektonicznych. W razie zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 668 522 019 lub 880 416 508.

 

Artur Skoczylas, Z-ca Dyrektora ds. Informatyki ds. Infrastruktury IT Tel. +48 17 866 1419 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie ul.Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów.

liczba wyświetleń: 358 dodano: 2018-06-04