Rehabilitacja lecznicza dla rolników realizowana przez KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.

 

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły, jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.

 

Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać osoby spełniające jeden z następujących warunków:

1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.

2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu
na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwalnie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.

3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. zniesiono granicę wieku osób ubiegających się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Druk wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą dostępny jest w placówkach Kasy lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.W/w wniosek wystawia lekarz leczący. Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej, a w przypadku kobiet dodatkowo zaświadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskazań do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy.

 

Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i poddany ocenie merytorycznej. Jeżeli zostanie zaakceptowany przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników,
z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w CRR.

 

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego, mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji  po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji. Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

W okresie letnim KRUS organizuje również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Turnusy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z chorobami układu oddechowego i układu ruchu. Podstawą do skierowania dziecka na turnus jest złożenie wniosku wypełnionego przez lekarza wraz z informacją  wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica. Druki wniosków dostępne będą w I kwartale 2018 r.
w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. CRR zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Zapewniona jest również opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

 

 

                                                                                                     Agata Borcz

Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie

liczba wyświetleń: 468 dodano: 2017-11-24