Konsultacje programu profilaktyki

 

Burmistrz Strzyżowa informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok 2018”.

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy i miasta Strzyżów, do składania wniosków i propozycji zmian, w terminie do dnia 30 września 2017 roku, na adres e-mailowy: gmina@strzyzow.pl lub w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie - Kancelaria Ogólna, w godzinach pracy Urzędu.

 

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Strzyżów na rok 2017”, który dostępny jest na stronie:

http://bip.strzyzow.pl/atach/3/116/4769/218.pdf

 

            Program ten, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmuje działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc prawną i psychospołeczną dla rodzin osób uzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

Organizacje, instytucje i stowarzyszenia zajmujące się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych zapraszamy do składania propozycji zadań i współpracy przy tworzeniu tego programu.

 

Złożone propozycje zostaną poddane ocenie i weryfikacji pod kątem zawartości merytorycznej i przydatności w realizacji zadań ustawowych zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Strzyżów na 2018 rok.Liczymy na Państwa czynny udział w tworzeniu ww. projektu.

 

liczba wyświetleń: 258 dodano: 2017-09-11